Ελληνικά   English  

Πύλη Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Με σκοπό την παρουσίαση και προβολή του Ερευνητικού Έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την υποστήριξη των ερευνητών στην πρόσβαση και χρήση υλικού της Βιβλιοθήκης σε ψηφιακή μορφή, δημιουργήθηκε η πύλη ηλεκτρονικού περιεχομένου που αποτελείται από:

  • Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "ΟΛΥΜΠΙΑΣ" , που περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα, μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, κεφάλαια βιβλίων κ.α. μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  • Την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Ηπειρομνήμων" , που περιλαμβάνει ψηφιακά αντίγραφα βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, αρχειακού υλικού κ.α., από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε υλικό που αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ηπείρου και σε σπάνιο και πολύτιμο υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη.

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Recent Submissions
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Discover

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω του άξονα προτεραιότητας "02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.