Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΛέτσιου, Σταυρούλαel
dc.date.accessioned2022-11-23T12:06:12Z-
dc.date.available2022-11-23T12:06:12Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/32164-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11976-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΟξυγαλακτικά βακτήριαel
dc.subjectΒακτηριοσίνηel
dc.subjectΑντιμικροβιακά πεπτίδιαel
dc.subjectLactic acid bacteriaen
dc.subjectBacteriocinen
dc.subjectAntimicrobial peptidesen
dc.titleΤαυτοποίηση και χαρακτηρισμός στελεχών Oξυγαλακτικών βακτηρίωνel
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis*
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleέλεγχος αντιμικροβιακής τους δράσης και μερικός χαρακτηρισμός βακτηριοσίνης από το νέο στέλεχος Leuconostoc suionicum am SF03el
heal.classificationΒακτήρια γαλακτικού οξέος-
heal.dateAvailable2022-11-23T12:07:12Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείαςel
heal.publicationDate2022-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 135-151el
heal.abstractΤόσο το γένος Lactobacillus όσο και το γένος Leuconostoc ανήκουν στα οξυγαλακτικά βακτήρια, μία κατηγορία βακτηρίων που χρησιμοποιείται ευρέως για την παρασκευή ζυμούμενων τροφίμων. Αυτά, έχουν την ικανότητα να παράγουν ριβοσωμικά συντιθέμενα αντιμικροβιακά πεπτίδια, μικρού μεγέθους, γνωστά ως βακτηριοσίνες. Οι βακτηριοσίνες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες δύο εκ των οποίων η τάξη IIa,IIb είναι οι πιο μελετημένες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη οξυγαλακτικών βακτηρίων, η ταυτοποίηση και ο χαρακτηρισμός τους, εστιάζοντας στην αντιμικροβιακή δράση που εμφανίζουν, η οποία οφείλεται στην παραγωγή βακτηριοσινών και η περαιτέρω διερεύνηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ταυτοποίηση, χαρακτηρισμός και έλεγχος αντιμικροβιακής δράσης των στελεχών Lactobacillus pentosus 208, Leuconostoc mesenteroides 105 (από την τράπεζα στελεχών του εργαστηρίου) και του Leuconostoc suionicum am SF03 (απομονωμένου πρόσφατα από μούστο, Vandera et al. unpublished), εστιάζοντας στην βακτηριοσίνη που παράγεται από αυτό το νέο στέλεχος. Στο πλαίσιο χαρακτηρισμού των στελεχών, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των γονιδίων παθογένειας, gelE, ace, hyl, espA, IS16, agg, με μοριακές τεχνικές, όπου δε εντοπίστηκε σε κανένα στέλεχος. Ο έλεγχος ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά, με μοριακές αλλά και άλλες τεχνικές (Broth dilution, Disk diffusion method) έδειξε ανθεκτικότητα και των τριών στελεχών έναντι της βανκομυκίνης και της καναμυκίνης, ενώ το στέλεχος L. pentosus 208 εμφάνισε ανθεκτικότητα και στην γενταμυκίνη. Κατά τον έλεγχο της αντιμικροβιακής δράσης προέκυψε ότι το στέλεχος L. suionicum am SF03 έχει δράση έναντι 13 από τα 19 στελέχη δείκτες που δοκιμάστηκαν, συμπεριλαμβανομένου θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών. Την καλύτερη δράση φάνηκε να έχει έναντι των στελεχών δεικτών Escherichia coli ATCC 25922 και Bacillus subtilis, την ανάπτυξη των οποίων αναστέλλουν επίσης τα στελέχη 208 και 105. Περαιτέρω μελέτη του υπερκειμένου των L. suionicum am SF03 και L. mesenteroides 105 έδειξε ότι έχουν βέλτιστη δράση μεταξύ 12-24 ωρών, η οποία διατηρείται ακόμα και μετά από μια βδομάδα. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μερικός καθαρισμός της πιθανής βακτηριοσίνης και από τα τρία στελέχη ύστερα από καταβύθιση με θειικό αμμώνιο και έλεγχος της αντιμικροβιακής δράσης. Στη συνέχεια εστιάζοντας στο νέο στέλεχος L. suionicum am SF03, πραγματοποιήθηκε κατεργασία του υπερκειμένου με πρωτεολυτικά ένζυμα όπου αποδείχθηκε η πρωτεϊνική φύση του μορίου που προκαλεί την αντιμικροβιακή δράση καθώς αδρανοποιήθηκε η δράση του από το ένζυμο πρωτεϊνάση Κ. Η βακτηριοσίνη του στελέχους am SF03 είναι θερμοανθεκτική καθώς διατηρείται η δράση της ακόμα και μετά από αποστείρωση σε αυτόκαστο (121°C/20 min), ενώ δε μεταβάλλεται σε κλίμακα pH 4-10. Το μέγεθος της προσδιορίστηκε με ηλεκτροφόρηση Tricine SDS-PAGE, όπου εμφανίστηκε να είναι μικρότερο των 10 kDa.el
heal.abstractGenus Lactobacillus and genus Leuconostoc belong to Lactic Acid Bacteria, a group of bacteria that widely used for fermented food production. They could produce ribosomally synthesized antimicrobial peptides, with small molecular weight, known as bacteriocins. Bacteriocins subdivided into four classes, two of them class IIa,IIb are the most studied. The aim of this work is the study of Lactic Acid Bacteria, the identification and the characterization focused on the antibacterial activity existing, due to the production of bacteriocin and its further investigation. Specifically, identification, characterization and study of the antimicrobial activity of strains Lactobacillus pentosus 208, Leuconostoc mesenteroides 105 (from laboratory strain bank) and Leuconostoc suionicum am SF03 (recently isolated from grape must, Vandera et al. unpublished) has done, focused on the bacteriocin produced from this new strain. In the context of strains characterization, have checked for virulence factor genes existence, gelE, ace, hyl, espA, IS16, agg, with molecular techniques and none of them detected οn any strain. Susceptibility on antibiotics has been checked, with molecular and other techniques (Broth dilution, Disk diffusion method) and the results shown susceptibility for all strains against vancomycin and kanamycin, while strain L. pentosus 208 shows susceptibility also against gentamicin. Antimicrobial activity test came up that the strain L. suionicum am SF03 has activity against 13 of 19 indicator strains tested, including both Gram positive and negative microorganisms. The best antimicrobial activity was against indicator strains Escherichia coli ATCC 25922 and Bacillus subtilis, which growth inhibited also from strain 208 and 105. Further study to the supernatant of L. suionicum am SF03 and L. mesenteroides 105 shows maximum activity between 12-24 hours, which retain even after a week. Simultaneously, partial purification of the possible bacteriocin for all three strains was performed after precipitation with ammonium sulphate and check of its antibacterial activity. Subsequently, focusing on the new strain L. suionicum am SF03, treatment of the supernatant with proteolytic enzymes have been done to prove the proteinases nature of peptide, which are responsible for the antibacterial activity as its activity inactivated from the enzyme proteinase K. Bacteriocin of strain am SF03 is heat stable because it retains its activity even after autoclave (121°C/20 min), while it remains stable at pH range 4-10. The size was identified with Tricine SDS-PAGE electrophoresis and seems to be smaller than 10 kDa.en
heal.advisorNameΚούκκου, Άνναel
heal.committeeMemberNameΚούκκου, Άνναel
heal.committeeMemberNameΑφένδρα, Αμαλίαel
heal.committeeMemberNameΜαταράγκας, Μάριοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείαςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages151 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΧΗΜ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2022.pdf4.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons