Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31888
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπάτσης, Δημήτριος-Φίλιπποςel
dc.date.accessioned2022-08-23T11:00:06Z-
dc.date.available2022-08-23T11:00:06Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31888-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11703-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΜεταβίβασηel
dc.subjectΕλληνική ποντιακή ταυτότηταel
dc.subjectΕλληνική ποντιακή μουσικήel
dc.subjectTransmissionen
dc.subjectGreek Pontian identityen
dc.subjectGreek Pontian musicen
dc.titleΕλληνική ποντιακή μουσική και μεταβίβαση ελληνικής ποντιακής ταυτότηταςel
dc.titleGreek Pontian music and transmission of Greek Pontian identityen
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleαντιλήψεις Ελλήνων Ποντίων της Κεντρικής Μακεδονίαςel
heal.secondaryTitleperceptions among Greek Pontians of Central Macedoniaen
heal.classificationΜεταβίβαση-
heal.dateAvailable2022-08-23T11:01:06Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίαςel
heal.publicationDate2022-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 101-110el
heal.abstractΈνα πάγιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ζώντες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι η αδυναμία, τα εμπόδια που τίθενται πανταχόθεν, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την εκάστοτε συλλογική τους ταυτότητα και να τη μεταβιβάσουν ατόφια στις επόμενες γενιές. Πώς θα μάθουν οι μεταγενέστεροι την ποντιακή γλώσσα, την ιστορία του τόπου, τα ήθη και τα έθιμα, τον πόνο της προσφυγιάς; Μερικές από τις απαντήσεις που εύλογα θα σκεφτεί ο καθένας είναι η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, η μουσική το καθένα με τη δική του ξεχωριστή σημασία. Η μουσική, που αποτελεί και αντικείμενο της εργασίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δίνοντας, λοιπόν, την δέουσα προσοχή στην ποντιακή μουσική, της οποίας συχνά η αξία παραβλέπτεται εξαιτίας της λαϊκής της φύσης, αναδεικνύεται ένα κομμάτι υψίστης σημασίας για την διάτηρηση και μεταβίβαση της ποντιακής ταυτότητας. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθεί το νόημα που αποδίδουν οι Πόντιοι στην ποντιακή μουσική ως μέσο μεταβίβασης και διατήρησης της συλλογικής τους ταυτότητας. Για την ερμηνεία του λόγου τους χρησιμοποιήθηκαν ως εννοιολογικό υπόβαθρο θεωρίες για τις ταυτότητες και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και της μουσικής. Με βάση τη θεωρία, η μουσική συνέβαλε ανέκαθεν στη συγκρότηση και ενίσχυση ατομικής και συλλογικής ταυτότητας. Ειδικά για τους Ποντίους η μουσική τη σημερινή εποχή, εν πολλοίς αποτελεί τον συνεκτικό ιστό της ιδιαίτερης συλλογικής τους ταυτότητας. Γι’ αυτό τον λόγο έχει αναχθεί ένα μουσικό όργανο, η λύρα του Πόντου, σε σύμβολο μιας ολόκληρης συλλογικότητας Υψίστης σημασίας οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε Πόντιους διαφόρων ηλικιών, όπου ερευνήθηκε η πορεία της ποντιακής μουσικής και η αξία που λαμβάνει με το πέρασμα των χρόνων. Αναζητήθηκαν άτομα που πληρούν το προφίλ του Ποντίου Έλληνα, με σκοπό να εκφράσουν τα ίδια τα υποκείμενα πώς βιώνουν τη διαφορετική τους συλλογική ταυτότητα και φυσικά πώς η ποντιακή μουσική συνέβαλε στη διατήρηση και μεταβίβαση αυτής (ποντιακή ταυτότητα). Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν μη δομημένες συνεντεύξεις, καθώς αυτή η μορφή ανοιχτών, μη τυποποιημένων συζητήσεων ως εργαλείο ποιοτικής έρευνας είναι η πλέον ενδεικτική για την άντληση βιωματικών πληροφοριών και τη βαθύτερη κατανόηση της προοπτικής των υποκειμένων.el
heal.abstractA constant problem faced by the living in multicultural societies is the weakness, the obstacles that are placed everywhere, in their attempt to maintain their current collective identity and pass it on to the next generations. How will the later ones learn the Pontian language, the history of the place, the manners and customs, the pain of the refugee? Some of the answers that everyone will reasonably think are literature, cinema, music, each with its own special meaning. The music, which is also the subject of the work, is of particular interest. Paying due attention, therefore, to Pontian music, the value of which is often overlooked due to its folk nature, highlights a piece of paramount importance for the preservation and transmission of Pontian identity. The aim of the research was to explore the meaning that Pontians attach to Pontian music as a means of transmitting and preserving their collective identity. Theories of identities and the relationships that develop between them and music were used as a conceptual background for their interpretation. Based on the theory, music has always contributed to the formation and strengthening of individual and collective identity. Especially for the Pontians, music today is, for the most part, the cohesive web of their particular collective identity. For this reason a musical instrument, the lyre of Pontus, has been reduced to a symbol of an entire collective. Of utmost importance are the interviews conducted with Pontians of different ages, where the course of Pontian music and the value it acquires over the years were researched. People who meet the profile of the Pontian Greek were sought, in order to express themselves the subjects how they experience their different collective identity and of course how Pontian music contributed to the preservation and transmission of it (Pontian identity). More specifically, unstructured (non-formal) interviews were conducted, as this form of open, non-standardized discussions as a tool for qualitative research is the most indicative for gaining experiential information and a deeper understanding of the subjects' perspective.en
heal.advisorNameΜπενινκάζα, Λουτσιάναel
heal.committeeMemberNameΜπενινκάζα, Λουτσιάναel
heal.committeeMemberNameΓκόγκας, Θεμιστοκλήςel
heal.committeeMemberNameΓκότοβου, Αναστασίαel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίαςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages140 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΦΛΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2022.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons