Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31857
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΣίσκα, Σοφίαel
dc.date.accessioned2022-07-19T10:12:08Z-
dc.date.available2022-07-19T10:12:08Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31857-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11672-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΕικόνα του Άλλουel
dc.subjectΤούρκοιel
dc.subjectΧριστιανοίel
dc.subjectΕξισλαμισμένοι Έλληνεςel
dc.subjectThe image of “the Other”en
dc.subjectTurksen
dc.subjectChristiansen
dc.subjectIslamized Greeksen
dc.title"Εμείς" και οι "Άλλοι"el
dc.title"We" and the "Others"en
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleη εικόνα των Οθωμανών Τούρκων και των εξισλαμισμένων χριστιανών στη Χρονογραφία του Παπασυναδινού των Σερρών (α΄ μισό του 17ου αιώνα) και στο έργο Πίστις του Νεκτάριου Τέρπου (1732)el
heal.secondaryTitlethe image of the Ottoman Turks and the Islamized Christians in the Chronography of Papasynadinos of Serres (first half of the 17th century) and in the work Pistis by Nektarios Terpos (1732)en
heal.classificationΕξισλαμισμός-
heal.dateAvailable2022-07-19T10:13:08Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςel
heal.publicationDate2022-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 114-121el
heal.abstractH εικόνα του «Άλλου» θεωρείται από τους ιστορικούς, τους κοινωνιολόγους και τους ανθρωπολόγους ως μία από τις αφετηρίες για τη μελέτη των στερεοτύπων που επικρατούσαν σε μια κοινωνία, σε μία δεδομένη ιστορική περίοδο. M’ αυτή την έννοια, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται οι Οθωμανοί Τούρκοι στα ελληνικά κείμενα της οθωμανικής περιόδου μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία εκκίνησης για τη μελέτη των αντιλήψεων της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας των χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας. Όπως είναι φυσικό, στα κείμενα αυτής της περιόδου οι αναφορές στον τουρκικό λαό είναι πολλές και ποικίλουν από συγγραφέα σε συγγραφέα. Ωστόσο, ο κεντρικός άξονας που τα διαπερνά μπορεί να εκφραστεί με το διπολικό σχήμα «Εμείς» (δηλ. οι Έλληνες) και οι «Άλλοι» (δηλ. οι Οθωμανοί), σχήμα το οποίο παραπέμπει σε δύο κοινωνίες: στην κοινωνία των κατακτητών και στην κοινωνία των κατακτημένων. Δύο κοινωνίες, δύο λαούς που τους χώριζαν πολλά, αλλά τους «ένωνε» η κοινή γη στην οποία ζούσαν, συχνά δίπλα δίπλα, ιδίως στα χωριά με μεικτό πληθυσμό. H υποδεέστερη (νομικά) θέση των χριστιανών υπηκόων στην Oθωμανική Aυτοκρατορία, με όλες τις αρνητικές συνέπειές της στην καθημερινή τους ζωή και η εθνοτική - θρησκευτική ετερότητα συνιστούν τους δύο πιο καθοριστικούς παράγοντες που δημιουργούν την εικόνα των Οθωμανών Tούρκων ως κατεξοχήν "Άλλων", "ξένων" ή "εχθρών". Όμως αυτές οι διαφορές δεν εμπόδιζαν -a priori και πάντα- την ειρηνική «συμβίωση» των δύο λαών (ιδίως στις περιπτώσεις μεικτών γάμων ή γειτνίασης των κατοικιών) -που μοιράζονταν, συχνά, λίγο πολύ τα ίδια προβλήματα- και στη δημιουργία μιας καλύτερης εικόνας του ενός για τον άλλο. Ένα εξίσου σημαντικό πεδίο παρατήρησης του διπολικού σχήματος «Eμείς» και οι «Άλλοι» συνιστούν οι χριστιανοί που εξισλαμίστηκαν, δηλαδή αυτοί που «τούρκεψαν», σύμφωνα με τον γλωσσικό κώδικα της εποχής εκείνης. H περίπτωση των εξισλαμισμένων είναι ένα καλό παράδειγμα προκειμένου να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται και λειτουργούν οι ετερότητες· το τι σημαίνει ο "Άλλος" ή ο "ξένος". Να κατανοήσουμε πώς ένα άτομο, που ανήκε μέχρι χθες στη χριστιανική κοινότητα, με την οποία μοιραζόταν ένα κοινό σύστημα αξιών (θρησκεία, γλώσσα, ιστορική μνήμη, ήθη και έθιμα) γίνεται ξαφνικά ή προοδευτικά γι’ αυτήν ο «Άλλος», μετέχοντας, λιγότερο ή περισσότερο, σ’ ένα διαφορετικό σύστημα αξιών, σε μία νέα κοινότητα. Θα διερευνήσουμε τους παράγοντες που δημιούργησαν αυτή την εικόνα ή, πιο σωστά, τις ποικίλες εικόνες, καθώς και τους κοινούς τόπους των δύο αυτών κειμένων, με στόχο να δούμε τα κοινά τους σημεία ή τις διαφορές και αν και σε ποιο βαθμό η εικόνα που μας δίνουν είναι αντικειμενική. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο σκιαγραφείται η ταυτότητα των Τούρκων και των εξισλαμισμένων Ελλήνων, σε σχέση με την ταυτότητα των Ελλήνων, στα έργα Χρονικό των Σερρών (17ος αι.) του Παπά Συναδινού και το Βιβλίον Πίστις του Νικόλαου Τέρπου (αρχές 18ου αι.). Θα γίνει προσπάθεια εξέτασης του διπολικού σχήματος «Εμείς», δηλαδή οι Έλληνες, και οι «Άλλοι», δηλαδή οι Τούρκοι κατακτητές και ο τουρκικός λαός, που συνυπάρχει με τους Έλληνες, από την μία, και από την άλλη, οι Έλληνες χριστιανοί που εξισλαμίστηκαν.el
heal.abstractThe image of the "Other" is considered by historians, sociologists and anthropologists as one of the starting points for the study of stereotypes that prevailed in a society in a given historical period. In this sense, the way in which the Ottoman Turks are presented in the Greek texts of the Ottoman period can be one of the starting points for the study of the perceptions of Greek society itself during the years of Ottoman rule. Naturally, in the texts of this period the references to the Turkish people are many and vary from author to author. However, the central axis that passes through them can be expressed in the bipolar pattern "We" (ie the Greeks) and the "Others" (ie the Ottomans), a shape which refers to two societies: the society of the conquerors and the society of the conquered. Two societies, two peoples that were separated by many, but were "united" by the common land in which they lived, often side by side, especially in villages with mixed populations. The (legally) inferior (legal) position of the Christian subjects in the Ottoman Empire, with all its negative consequences in their daily life and the ethnic-religious diversity are the two most decisive factors that create the image of the Ottoman Turks as "Other", "or" enemies ". But these differences did not prevent - a priori and always - the peaceful "coexistence" of the two peoples (especially in cases of mixed marriages or neighborhoods) -which often shared more or less the same problems- and the creation of a better image of one for the other. An equally important field of observation of the bipolar pattern "We" and "Others" is the Christians who converted to Islam, that is, those who "became Turks", according to the language code of that time. The case of the Islamized is a good example in order to study the way in which diversities are formed and function; what "Other" or "foreigner" means. To understand how a person, who until yesterday belonged to the Christian community, with whom he shared a common system of values (religion, language, historical memory, customs and traditions) suddenly or progressively becomes for him the "Other", participating, less or more, in a different value system, in a new community. We will investigate the factors that created this image or, more correctly, the various images, as well as the common places of these two texts, in order to see their common points or differences and if and to what extent the image they give us is objective. The purpose of this paper is to highlight the way in which the identity of Turks and Islamized Greeks is outlined, in relation to the identity of Greeks, in the works Chronicle of Serres (17th century) by Papa Synadinos and the Book Pistis by Nektarios Terpos (early 18th century). An attempt will be made to examine the bipolar group "We", ie the Greeks, and the "Others", ie the Turkish conquerors and the Turkish people, coexisting with the Greeks, on the one hand, and the Greek Christians who converted to Islam on the other.en
heal.advisorNameΝικολάου, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΝικολάου, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΜανδυλαρά, Άνναel
heal.committeeMemberNameΑναστασόπουλος, Νικόλαοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίαςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages124 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΙΣΤ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΣΙΣΚΑ ΣΟΦΙΑ 2022.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons