Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31514
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜηλιώνη, Βασιλείαel
dc.date.accessioned2021-12-01T12:26:16Z-
dc.date.available2021-12-01T12:26:16Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/31514-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.11335-
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectΚυκλάδεςel
dc.subjectΑρχαιολογίαel
dc.subjectΟικισμόςel
dc.subjectΑρχιτεκτονικήel
dc.subjectΤοπίοel
dc.subjectΑστικός σχεδιασμόςel
dc.subjectΤουρισμόςel
dc.titleΕις Δήλες Τοπίονel
heal.typemasterThesisel
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleΟικισμός για την Αρχαιολογική Έρευνα και τη Διεξαγωγή Πολιτιστικών Δράσεων στις Νήσους Δήλο και Ρήνειαel
heal.classificationΑρχιτεκτονικήel
heal.dateAvailable2021-12-01T12:27:17Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικώνel
heal.publicationDate2021-07-07-
heal.abstractΟι Κυκλάδες, με το ξεχωριστό τοπίο [φυσικό (λαμπερά ακρογιάλια που εναλλάσσονται με απότομα βράχια) και ανθρωπογενές (κατάλευκοι οικισμοί, εξωκλήσια και τόποι μνήμης και ιστορίας τριών χιλιάδων ετών) που προσφέρουν, αποτελούν ετησίως, κατά τη θερινή περίοδο κυρίως, προορισμό εκατομμυρίων τουριστών που κατακλύζουν τα νησιά και τις ακτές τους. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου; Ο καιρός παύει να προσφέρει προς τον τόπο και η οικονομία, που κατά τους χειμερινούς μήνες στηρίζεται αποκλειστικά στις αγροτικές εργασίες οι οποίες κιόλας περιορίζονται λόγω του άγονου κατά κύριο λόγο εδάφους του, γύρω από την αλιεία, οδηγείται σε πτώση και τα νησιά σε ερήμωση. Τα νησιά του Αιγαίου και ιδιαίτερα οι Κυκλάδες αποτελούν τόπο ανάπτυξης σημαντικού πολιτισμού και κουλτούρας από την αρχή της εμφάνισης φύλων και λαών στον ελλαδικό χώρο και την ευρύτερη περιοχή της μεσογείου. Το ερώτημα για στερέωση της οικονομίας περιστρέφεται γύρω από τον πολιτισμό αυτό. Συγκεκριμένα υπάρχουν διάσπαρτοι στα νησιά αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία και θρησκευτικοί χώροι καθώς και διάφοροι άλλοι χώροι προαγωγής της τοπικής κουλτούρας. Προς ενίσχυσης αυτών, και κατ’ επέκταση διαφήμισης των νησιών της πλευρά τους αυτής που αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό τους ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν τόπο προσέλκυσης ενός κοινού, πέρα εκείνου των τουριστών που αναζητούν την χαλάρωση κατά τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά που θα αποτελείται από εξειδικευμένους επιστήμονες (πχ. αρχαιολόγους, ιστορικούς, ερευνητές, αρχιτέκτονες κλπ.) αλλά και ανθρώπων της τέχνης σε κάθε της έκφραση, και άρα θα αυξήσουν τον τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, προτείνεται η δημιουργία ενός κέντρου – κοιτίδα πολιτισμού. Αρχική πρόθεση ήταν το κέντρο αυτό να αποτελεί ένα σύμπλεγμα χώρων: μελέτης και έρευνας, εκδηλώσεων τέχνης και δημιουργίας, αρχείου, βιβλιοθήκης και έκθεσης- μουσείου Τόπος δημιουργίας αυτού του κέντρου, θα αποτελούσε το σύμπλεγμα νησιών Δήλος και Ρήνεια Μυκόνου λόγο της κεντρικής τους θέσης τόσο στη γεωγραφία των Κυκλάδων όσο συγχρόνως και στη μυθολογία και την ιστορία που τους συνδέει (στην κυκλική παράταξη των νησιών γύρω από το σπουδαίο για την αρχαιότητα ιερό της Δήλου αποδίδεται το όνομα Κυκλάδες). Ερευνώντας τον τόπο των Δηλών (<«Δήλες», δηλαδή Μεγάλη Δήλος: Ρήνεια και Μικρή Δήλος: Δήλος, έτσι αναφέρεται το σύμπλεγμα Δήλου και Ρήνειας στους πρώτους χάρτες των ξένων περιηγητών), γίνεται αντιληπτό πως πέρα από ένα κέντρο- κοιτίδα πολιτισμού εκείνο που τελικά χρειάζονται τόποι όπως αυτά τα νησιά, που δεν κατοικούνται μόνιμα αλλά λόγω της αρχαιολογικής τους σημασίας και των ευρημάτων τους αλλά και του ελεύθερου χώρου που προσφέρουν στους κατοίκους των κοντινών νησιών για γεωργία και κτηνοτροφία, απασχολούν μια μερίδα εργαζομένων αρχαιολόγων, συντηρητών και εργατοτεχνιτών από τη μια αγροτών από την άλλη, είναι ένα κέντρο υποστήριξης αυτών των δράσεων. Με άλλα λόγια ένα κέντρο που εξυπηρετεί την αρχαιολογική έρευνα, την συντήρηση των μνημείων, την διεκπεραίωση εκδηλώσεων τέχνης και πολιτιστικών δράσεων (μέσα στις οποίες συγκαταλέγεται η προώθηση των προϊόντων που οι αγρότες παράγουν εκεί) και η περιοδική κατοίκιση για τους πληθυσμούς που είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται σε αυτά τα απομονωμένα νησιά για μεγάλο μέρος του χρόνου τους αλλά και για πληθυσμούς που θα καταφθάσουν εκεί με σκοπό την παρακολούθηση σεμιναρίων και εργαστηρίων που θα αφορούν την αρχαιολογία, την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την τέχνη αλλά και για να ανακαλύψουν ξανά το φυσικό τοπίο και τη γαλήνη που διαπνέει έναν τέτοιο χώρο. Η παρούσα διπλωματική εργασία θα ασχοληθεί με τη δημιουργία ενός οικισμού για την αρχαιολογική έρευνα και την διεξαγωγή οποιονδήποτε πολιτιστικών δράσεων στις νήσους Δήλο και Ρήνεια, προωθώντας παράλληλα με τη φροντίδα και τη συντήρηση του τόπου, μια εναλλακτική μορφή τουρισμού του τοπίου των Κυκλάδων.el
heal.abstractThe Cyclades, with the special landscape [natural (shiny beaches alternating with steep cliffs) and man-made (white settlements, chapels and places of memory and history of three thousand years) that offer, are annually, during the summer season mainly, destination of millions of tourists that flood their islands and coasts. What happens during the rest of the year? The weather ceases to offer the place and the economy, which during the winter months relies exclusively on agricultural work which is already limited due to its barren land, mainly around fishing, leads to decline and the islands to desolation. The Aegean islands and especially the Cyclades are a place of development of important culture and culture from the beginning of the appearance of races and peoples in Greece and the wider Mediterranean region. The question of fixing the economy revolves around this culture. Specifically, there are archeological sites, museums, monuments, and religious sites scattered on the islands as well as various other sites for the promotion of local culture. To strengthen them, and consequently to advertise the islands on their side that concerns their history and culture so that they continue to be a place of attraction for an audience, beyond that of tourists who seek relaxation during their summer holidays, but It consists of specialized scientists (eg archaeologists, historians, researchers, architects, etc.) but also people of art in every expression, and therefore will increase tourism throughout the year, it is proposed to create a center - cradle of culture. The original intention was for this center to be a complex of spaces: study and research, art and creation events, archive, library, and exhibition-museum. The place of creation of this center would be the complex of islands Delos and Rhenia Mykonos due to their central position both in the geography of the Cyclades and at the same time in the mythology and history that connects them (in the circular arrangement of the islands around the great sanctuary of antiquity of Delos is given the name Cyclades). Investigating the place of Delos (<"Deles", ie Megali Delos: Rhenia and Mikri Delos: Delos, this is how the Delos and Rhenia complex is mentioned in the first maps of foreign travelers), it is realized that need places like these islands, which are not inhabited permanently but due to their archaeological importance and their findings but also the free space they offer to the inhabitants of the nearby islands for agriculture and livestock, employ a portion of archaeologists, conservators and craftsmen on the one hand farmers on the other hand, is a center of support for these actions. In other words, a center that serves archaeological research, the preservation of monuments, the organization of art events and cultural activities (including the promotion of the products that farmers produce there) and the periodic settlement for the populations that are forced to be in these isolated islands for a large part of their time but also for populations that will arrive there in order to attend seminars and workshops on archeology, history, architecture and art but also to rediscover the natural landscape and the serenity that pervades such a space. The present dissertation will deal with the creation of a settlement for archaeological research and the conduct of any cultural activities on the islands of Delos and Rhenia, while promoting the care and maintenance of the place, an alternative form of tourism in the Cyclades landscape.en
heal.advisorNameΠατσαβός, Νικόλαοςel
heal.committeeMemberNameΠαπαγεωργίου, Άγγελοςel
heal.committeeMemberNameΓαλανός, Κάρολοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικώνel
heal.academicPublisherIDuoiel
heal.numberOfPages62 σ.el
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΑΡΧThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons