Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29766
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΚατσαντώνη, Βασιλικήel
dc.date.accessioned2020-05-19T07:47:56Z-
dc.date.available2020-05-19T07:47:56Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29766-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.9761-
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΘεωρία διαπροσωπικής αποδοχής-απόρριψηςel
dc.subjectΘετική ψυχολογίαel
dc.subjectΘετικό συναίσθημαel
dc.subjectΑρνητικό συναίσθημαel
dc.subjectΚαταθλιπτικά συμπτώματαel
dc.subjectΟικονομική κρίσηel
dc.subjectTheory of interpersonal acceptance-rejectionen
dc.subjectPositive psychologyen
dc.subjectPositive feelingen
dc.subjectNegative feelingen
dc.subjectDepressive symptomsen
dc.subjectFinancial crisisen
dc.titleΓονεϊκή αποδοχή/απόρριψη, θετική ψυχολογία και καταθλιπτικά συμπτώματαel
dc.titleParental acceptance/rejection, positive psychology and depressive symptomsen
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleέρευνα σε εργαζόμενους και ανέργουςel
heal.secondaryTitleresearch on employers and unemployeden
heal.classificationΘετική ψυχολογία-
heal.dateAvailable2020-05-19T07:48:56Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.publicationDate2020-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 131-153el
heal.abstractΟ διεθνούς φήμης συγγραφέας και ψυχολόγος, Ronald Rohner, ανέπτυξε μία διαχρονική και επίκαιρη Θεωρία Διαπροσωπικών Σχέσεων, τη γνωστή Θεωρία Διαπροσωπικής Αποδοχής – Απόρριψης, η οποία εστιάζει στη μελέτη των σχέσεων γονέων και παιδιών αλλά και στην επίδραση που έχουν οι σχέσεις αυτές στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών. Με το πέρασμα των χρόνων και μετά από πολλά χρόνια ερευνών σε ανθρώπους όλων των αναπτυξιακών ηλικιών σε σχέση με τους σημαντικούς άλλους, η θεωρία αυτή αποτελεί πλέον ένα μοντέλο ψυχολογικής προσέγγισης και μελέτης της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς γενικότερα, μέσα από τη συστηματική αλληλεπίδραση του ατόμου με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του. Με αφορμή τη θεωρία αυτή και σε συνδυασμό με την γρήγορη ανάπτυξη της επιστήμης της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία εστιάζει στη βελτίωση της ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης, μελετώντας τη φύση και τους καθοριστικούς παράγοντες της καλής ζωής, έγινε μια προσπάθεια να μελετηθούν οι επιδράσεις τους σε ένα δείγμα 195 ατόμων τόσο εργαζομένων όσο και ανέργων. Επίσης, όπως φαίνεται από τη σχετική βιβλιογραφία, κανένα θετικό συναίσθημα δεν μπορεί να έχει σημασία και να εκτιμηθεί από το άτομο, αν δεν νιώσει και το αρνητικό συναίσθημα. Για αυτό το λόγο, στην παρούσα εργασία μελετώνται και τα καταθλιπτικά συμπτώματα, τα οποία αποτελούν μια μάστιγα της σημερινής εποχής και ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση και την ανεργία που επικρατεί στη χώρα μας υποφέρουν πολλοί άνθρωποι από αυτά. Η συγκεκριμένη έρευνα, πραγματοποιήθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων, συγκεντρώνοντας ένα δείγμα 195 ατόμων, εργαζομένων και μη, με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο η γονεϊκή αποδοχή/απόρριψη επηρεάζει την υποκειμενική και ψυχολογική ευημερία αλλά και την εμφάνιση καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Πρόκειται για μια αυτοαναφερόμενη μελέτη, η οποία μελετά τις απόψεις και τις αντιλήψεις των ατόμων για το θέμα που προαναφέρθηκε, καθώς οι μέχρι τώρα έρευνες που έχουν γίνει δεν έχουν συνδυάσει τη ενθυμούμενη γονεϊκή αποδοχή/απόρριψη με την θετική ψυχολογία και τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε εργαζόμενους και ανέργους. Μέσα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όσοι έχουν βιώσει γονεϊκή αποδοχή, έχουν περισσότερο θετικές εμπειρίες, αναπτύσσουν θετικές σχέσεις με τους άλλους, δημιουργούν σκοπό για τη ζωή τους, αποδέχονται τον εαυτό τους και έχουν σε μικρότερο βαθμό καταθλιπτικά συμπτώματα ενώ ο παράγοντας της εργασίας δεν φαίνεται να επηρεάζει το αποτέλεσμα σε σχέση με αυτούς που έχουν βιώσει απόρριψη.el
heal.abstractThe world-renowned author and psychologist, Ronald Rohner, has developed a timeless and up-to-date Theory of Interpersonal Relations, the well-known Theory of Interpersonal Acceptance-Rejection, which focuses on the study of parent-child relationships and the impact these relationships have on the development of children’s personality. Over the years and after many years of research on people of every developmental age in respect with the important others, this theory has now become a model of the psychological approach and study of human personality and behavior in general, through the systematic interaction of the individual with the important others in his life. Given this theory, and in conjunction with the rapid development of the science of Positive Psychology, which focuses on improving human and social development by studying the nature and the determinants of a good life, an attempt was made to study their effects on a sample of 195 people both employed and unemployed. Also, as it can be seen from the relevant literature, no positive emotion can be meaningful and appreciated by the individual if he does not feel also the negative emotion. For this reason, the present study examines the depressive symptoms, which are a scourge of modern times, and especially due to the economic crisis and unemployment in our country many people suffer from them. The study was conducted in the city of Ioannina, gathering a sample of 195 people, working and non-working, in order to investigate whether parental acceptance / rejection affects subjective and psychological well-being as well as the appearance of depressive symptoms. This is a self-reported study that studies individuals' views and perceptions of the issue mentioned above, as research to date has not combined mindfulness / rejection with positive psychology and depressive symptoms in employed and unemployed people. By analyzing the results of the research, we can easily come to the conclusion that those who have experienced parental acceptance, have more positive experiences, develop positive relationships with others, create a purpose for their lives, accept themselves and are less likely to have depressive symptoms while the factor of work does not appear to affect the outcome in relation to those who have experienced rejection.en
heal.advisorNameΓιώτσα, Άρτεμιςel
heal.committeeMemberNameΓιώτσα, Άρτεμιςel
heal.committeeMemberNameΠαπαντωνίου, Γεωργίαel
heal.committeeMemberNameΚούτρας, Βασίλειοςel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages163 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2020.pdf2.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons