Please use this identifier to cite or link to this item: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29005
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΒαλαή, Ανδρομάχη Π.el
dc.date.accessioned2018-03-28T10:41:41Z-
dc.date.available2018-03-28T10:41:41Z-
dc.identifier.urihttps://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29005-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.2591-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΜουσικήel
dc.subjectΠαιδιάel
dc.subjectΔημιουργικότηταel
dc.titleΗ μουσική ως μέσο ενίσχυσης μορφών δημιουργικότητας σε άλλες τέχνες σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίαςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΜουσικήel
heal.dateAvailable2018-03-28T10:42:41Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.publicationDate2018-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 71-75el
heal.abstractΗ μουσική είναι παρούσα σε ένα ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της προσχολικής αγωγής. Ο ρόλος της μουσικής εκπαίδευσης καθώς και της εκπαίδευσης μέσω της μουσικής έχει αναλυθεί και τεκμηριωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η κεντρική ιδέα της παρούσης εργασίας είναι ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η μουσική μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την ανάδυση μιας πολυσχιδούς δημιουργικότητας των παιδιών, σε μια διεργασία αλληλεπίδρασης των τεχνών. Ξεκινώντας με την αποσαφήνιση της έννοιας «δημιουργικότητα» αναπτύσσεται η άποψη ότι αυτή μπορεί να ενισχυθεί στο βαθμό που τα αντίστοιχα σχολικά προγράμματα θα βασίζονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των τεχνών, και την ανάμιξη των αισθητηριακών εμπειριών. Ένας πολύτιμος οδηγός κατανόησης των διεργασιών αυτών μάς δίνεται με τη μελέτη του φαινομένου της συναισθησίας, της ακούσιας διασταύρωσης των αισθήσεων, ειδικά κάτω από το φως μιας έρευνας που το τελευταίο διάστημα εμπλουτίζεται συστηματικά. Παρουσιάζεται η σχετική συζήτηση και μελέτη, ακολουθώντας την ιστορική εξέλιξη της συναισθησίας, και μελετώνται συγκεκριμένα παραδείγματα εμπλοκής της συναισθησίας στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ακολουθούν οι δυνατότητες που ανοίγει η συναισθητική προσέγγιση στην καλλιτεχνική δημιουργία, μέσα από το έργο σημαντικών καλλιτεχνών, συναισθητικών ή μη. Ειδική αναφορά γίνεται στο έργο του ζωγράφου Kandinsky και του μουσικοσυνθέτη Scriabin, που όχι μόνο εκμεταλλεύτηκαν τη συναισθησία τους στη δημιουργία των καλλιτεχνικών τους έργων, αλλά την χρησιμοποίησαν και ως μέσο πειραματισμού και πρόσληψης του έργου τους, από το κοινό. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε αρκετές περιπτώσεις καλλιτεχνών που ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Η μελέτη αυτή οδηγεί σε κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό αντίστοιχων δημιουργικών δραστηριοτήτων, κατάλληλων για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά, πρωτότυπα projects και δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στη σχολική τάξη, σύμφωνα με το κεντρικό θέμα της εργασίας μας. Οι δραστηριότητες αυτές, σε αντιστοιχία και με τους συναισθητικούς καλλιτεχνικούς πειραματισμούς, καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίον η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο για την ανάδυση της δημιουργικότητας των παιδιών. Στο τέλος κάθε παρουσίασης, γίνεται συζήτηση και αποτιμώνται τα βασικά χαρακτηριστικά, καθώς και η συμμετοχή και παραγωγή δημιουργικού έργου των παιδιών, για κάθε μία από αυτές. Τέλος, εκτίθενται κάποια γενικά συμπεράσματα και προτάσεις σε σχέση με τον κεντρικό στόχο της εργασίας.el
heal.abstractMusic is present in a broad spectrum of pre-school education activities. The role of musical education, as well as of education through music is analyzed and documented to a large extent. The central concept of the present dissertation is that Music, due to it's special assets, can be the medium in the emerging of a multiplex creativity of the children, as a central axis in a process of interaction between the arts. Starting by clarifying the concept of creativity, we present the position that it could be amplified by founding school programmes in the basis of interaction between the arts and merging of sensory experiences. A valuable guide to understanding these processes is given by the study of the synesthetic phenomenon, the involuntarily fusion of the senses, especially under the light of the recent systematically growing research. The relevant discussion and research is presented here, following it's line of historical development. Also, we study examples of involvement of synesthesia in artistic creation. Subsequently, we present the possibilities that the synesthetic approach opens for artistic creation, through the work of important artists, synesthetes or not. Especially, we examine the works of painter Wassily Kandinsky and music composer Alexander Scriabin, who on the one hand exploited their own synesthesia and on the other experimented with synesthetic ways in artistic creation by non-synesthetes, and art appreciation by the public. Also, we examine several cases of artists who exploited their synesthetic potential. This study leads to some guidelines for the drafting of similar creative activities, suitable for pre-schoolers. Next, we present original project and activities that were held in the classroom, in accordance with the central scope of our research project. Those, analytically presented, activities are in correspondence with the former synesthetic artistic experimentations, and point the way in which music can work as a medium for the emergence of children's creativity. At the end of each presentation, we discuss and evaluate the basic aspects, as well as the level of participation of the children and the creative product, for each of the activities. Finally, we present some general conclusions and further proposals regarding the central scope of this project.en
heal.advisorNameΡάπτης, Θεοχάρηςel
heal.committeeMemberNameΡάπτης, Θεοχάρηςel
heal.committeeMemberNameΚαραμήτρου, Αικατερίνηel
heal.committeeMemberNameΣπανάκη, Μαριάνναel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγώνel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages75 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters) - ΠΤΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΒΑΛΑΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 2018.pdf853.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons