Ηπειρωτική μουσική παράδοση: υλοποιώντας μια ερευνητική πρόταση (Journal article)

Νιτσιάκος, Βασίλης/ Κοκκώνης, Γιώργος/ Μικρόπουλος, Τάσος


This article consists of some preliminary thoughts on an interdisciplinary research project aiming at collecting, studying and presenting, by means of the new information technology, folk songs and music of Epirus. Treating the folk song not as a text but as a performative event means that the new technology, especially the multimedia, becomes an extremely useful tool for organizing and presenting the data.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6169
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Item type: journalArticle
General Description / Additional Comments: 111 - 120 σ.
Submission Date: 2015-11-10T08:09:10Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 1996
Bibliographic citation: -
Abstract: This article consists of some preliminary thoughts on an interdisciplinary research project aiming at collecting, studying and presenting, by means of the new information technology, folk songs and music of Epirus. Treating the folk song not as a text but as a performative event means that the new technology, especially the multimedia, becomes an extremely useful tool for organizing and presenting the data.
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Journal name: Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 25 (1996)
Journal type: peer-reviewed
Appears in Collections:Τόμος 25 (1996)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6169
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.