Μοντέλο διδασκαλίας φυσικών εννοιών σε μαθητές με νοητική αναπηρία (Master thesis)

Κάτση, Γεωργία


Science is a way of learning and understanding about what it is in the natural world. However, the educational intervention on students with intellectual disabilities is focused mainly on cognitive skills. The teaching intervention focuses primarily on mathematics and secondly on science. The purpose of this study was to investigate the effect of an intervention program in the understanding of the water cycle. The survey involved six students with intellectual disabilities, which were separated in two groups, intervention group and control group. For the data collection, it was used one assessment tool at the beginning and at the end of the intervention program. The results showed that the intervention group had greater performance improvements than the control group. In conclusion, the results reveal that the proposed method has positive effects in the understanding of the water cycle.
Alternative title / Subtitle: το σχέδιο μαθήματος "o κύκλος του νερού"
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Μαθητές με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευση
Keywords: Κύκλος του νερού,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση,Νοητική αναπηρία,Διδακτική παρέμβαση,Water cycle,Primary education,Intellectual disabilities,Intervention program
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29477
Item type: masterThesis
Subject classification: Μαθητές με ειδικές ανάγκες -- Εκπαίδευση
Submission Date: 2019-07-31T10:53:45Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 82-93
Abstract: Οι φυσικές επιστήμες είναι ο τρόπος με τον οποίο εξερευνούμε και κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας. Ωστόσο, τα προγράμματα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές με νοητική αναπηρία επικεντρώνονται πρωτίστως σε γνωστικές δεξιότητες στο μάθημα των μαθηματικών και δευτερευόντως ή καθόλου στα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει το βαθμό στον οποίο ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης μπορεί να αποδειχθεί θετικό για την κατανόηση του κύκλου του νερού σε μαθητές με νοητική αναπηρία. Στην έρευνα συμμετείχαν έξι μαθητές με νοητική αναπηρία, οι οποίοι διαχωρίστηκαν στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της διπλής εφαρμογής του εργαλείου αξιολόγησης, στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος παρέμβασης. Με βάση τα αποτελέσματα παρατηρήθηκε, για τους μαθητές της πειραματικής ομάδας, βελτιωμένη επίδοση στους τομείς της παρέμβασης σε σχέση με τους μαθητές της ομάδας ελέγχου. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η προτεινόμενη μέθοδος έχει θετική επίδραση στην κατανόηση του κύκλου του νερού για τους μαθητές με νοητική αναπηρία.
Science is a way of learning and understanding about what it is in the natural world. However, the educational intervention on students with intellectual disabilities is focused mainly on cognitive skills. The teaching intervention focuses primarily on mathematics and secondly on science. The purpose of this study was to investigate the effect of an intervention program in the understanding of the water cycle. The survey involved six students with intellectual disabilities, which were separated in two groups, intervention group and control group. For the data collection, it was used one assessment tool at the beginning and at the end of the intervention program. The results showed that the intervention group had greater performance improvements than the control group. In conclusion, the results reveal that the proposed method has positive effects in the understanding of the water cycle.
Advisor name: Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
Examining committee: Κώτσης, Κωνσταντίνος
Μορφίδη, Ελένη
Σούλης, Σπυρίδων-Γεώργιος
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publishing institution: uoi
Number of pages: 97 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2019.pdf3.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29477
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.