Θεοπνευστία (Book)

Κουρίλας, Ευλόγιος Λαυριώτης


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25966
Publisher: -
Item type: book
Link: Κωδ. ΒΚ 22
General Description / Additional Comments: Χειρόγραφος Κώδικας Βιβλιοθήκης Ευλόγιου Κουρίλα. Σημείωση του Ευλόγιου Κουρίλα "Εδημοσιεύθη μέρος μόνον εν ταις Αλβανικαί μελέταις". Περί της Θεοπνευστίας των αγίων Γραφών θείον και ανθρώπινων εν αυτοίς στοιχείον Ευρετήριο φφ. 1-192. Η Θεοπνευστία επί τη βάσει των πηγών, συλλογή πληροφοριών σε αλφαβητική σειρά για συγγραφή ομότιτλης μελέτης φφ. 20 κ.ε.
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Publication date: 9999
Bibliographic citation: -
Number of pages: 20 σ.
Publisher: -
Appears in Collections:Κώδικες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
κωδ. ΒΚ22.pdf46.4 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25966
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.