Αποκάλυψη της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με τη μέθοδο της διοισοφαγείας ηχοκαρδιογραφικής βηματοδότησης (Doctoral thesis)

Καστάνης, Παναγιώτης Κ.

βηματοδότηση συνδυαζόμενη με την ταυτόχρονη δύο–διαστάσεων υπερηχοκαρδιογραφία θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλη δυναμική δοκιμασία σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και (2) να ερευνήσει εάν η ψευδο-υπερτροφία κατά τη διάρκεια της ταχείας κολπικής βηματοδότησης, η οποία έχει παρατηρηθεί σε πειραματικές μελέτες, εμφανίζεται επίσης και σε κλινικό επίπεδο. Μέθοδοι. Διοισοφάγεια βηματοδότηση με προοδευτικά αυξανόμενη καρδιακή συχνότητα διενεργήθηκε σε 29 ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετρήθηκε η τελο-διαστολική και τελο-συστολική επιφάνεια του τοιχώματος και της κοιλότητας της αριστερής κοιλίας και υπολογίστηκε ο λόγος τους καθώς και η ποσοστιαία συστολική πάχυνση, σε κάθε στάδιο βηματοδότησης. Αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε προοδευτική αύξηση του πάχους του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας στις υψηλές συχνότητες βηματοδότησης (1.31±0.21 mm στην ηρεμία έναντι 1.47±0.27 mm στους +50 παλμούς/min, p<0.05). Η σχέση επιφάνεια τοιχώματος/κοιλότητας αυξήθηκε σημαντικά στην τελο-διαστολή (1.65±0.36 στην ηρεμία έναντι 2.12±0.49 στους +50 παλμούς/min, p<0.05). Η ποσοστιαία συστολική πάχυνση σχετιζόταν ανάστροφα με την αύξηση της τοιχωματικής πάχυνσης (r = -0.30, p<0.004) και τη σχέση επιφάνεια τοιχώματος/κοιλότητας στη διαστολή (r = -0.41, p<0.000). Επιτυχής δοκιμασία επιτεύχθηκε στο 52% (15 από τους 29 ασθενείς). Συμπεράσματα. Η πρόκληση ψευδο-υπερτροφίας κατά τη διοισοφάγεια κολπική βηματοδότηση σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό επιτυχούς δοκιμασίας την καθιστά απρόσφορη για την καθημερινή κλινική πράξη. Γι αυτό, η διενέργεια της υπερηχοκαρδιογραφικής διοισοφάγειας κολπικής βηματοδότησης ενδείκνυται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Από
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός. Κλινική Καρδιολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Subject classification: Καρδιακή βηματοδότηση
Στεφανιαία νόσος
Διάγνωση
Εγκεφαλική αγγειακή νόσος
Keywords: Υπερηχοκαρδιογραφική διοισοφάγεια κολπική βηματοδότηση,Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,Ψευδο-υπερτροφία
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/780
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.694
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/27051#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/780
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.