Μετάφραση και προσαρμογή στα ελληνικά της Verona Service Satisfaction Scale - VSSS-54. Ποιοτική μέθοδος επικέντρωσης (Focus Groups) (Doctoral thesis)

Μπλέτσα, Δήμητρα Θ.


Εισαγωγή Το μοντέλο ολοκληρωμένης αξιολόγησης της ποιότητας στη φροντίδα επιβάλει την αξιο- λόγηση των υπηρεσιών από τους ίδιους τους χρήστες (Ruggeri & Tansella 2002). Όλο και περισσότερο οι χρήστες αντιμετωπίζονται ως «εμπειρογνώμονες», ειδικοί σε θέματα που α- φορούν την ψυχική τους υγεία (Faulkner 1998, Powell 2004). Επιπλέον, γίνεται πια παραδε- κτό ότι τα άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα είναι ικανά να κρίνουν αξιόπιστα τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν (Rose 2001). Ολοένα μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σήμερα στην άμεση μέτρηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων με τη χρήση σταθμισμένων μετρήσεων (Stendman 2000), αλλά και στην ανάγκη τακτικής αξιολόγησης της ποιότητας με τη χρήση ερωτη- ματολογίων που επιτρέπουν στους χρήστες να εκφράζουν τις εμπειρίες τους από τις υπηρεσί- ες που έλαβαν (Kissingl 2001, Holloway 2002). Η Verona Service Satisfaction Scale Η Verona Service Satisfaction Scale (VSSS-54) είναι μία σταθμισμένη, πολυδιάστατη κλί- μακα 63 λημμάτων που μελετά επτά διαστάσεις της ικανοποίησης των ασθενών και των συγ- γενών από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert (‘χείρι- στη’ έως ‘άριστη’). Τα λήμματα 41-54 δίνουν πληροφόρηση σχετικά με επιθυμητές αλλά μη προσφερόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι ερωτώμενοι εκφράζουν τις σημαντικότερες εμπειρίες τους από τις υπηρεσίες μέσω τεσσάρων ανοιχτών ερωτήσεων (Ruggeri και συν. 1993, 1995, 2006). Μια ευρωπαϊκή εκδοχή της κλίμακας (VSSS-EU) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της EPSILON Study για τη σχιζοφρένεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η κλίμακα VSSS-EU είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ικανοποίησης σε όλη την Ευρώπη (Ruggeri και συν. 2006). Μέθοδος Η διαδικασία μετάφρασης και πολιτισμικής προσαρμογής που ακολουθήθηκε ήταν παρό- μοια με την EPSILON Study και τα κριτήρια του ΠΟΥ (Knudsen και συν. 2000, 2006, Sartorius & Kuyken, 1994). Η μέθοδος που ακολουθήθηκε περιελάμβανε τα εξής στάδια: (α) Διαδικασία μετάφρασης Δύο επαγγελματίες ψυχικής υγείας μετέφρασαν ανεξάρτητα την αγγλική και στη συνέχεια την πρωτότυπη ιταλική εκδοχή. Τα μεταφρασμένα κείμενα συγχωνεύτηκαν σε ένα μετά από σειρά συζητήσεων. Ένας επαγγελματίας μεταφραστής, χωρίς προηγούμενη γνώση του εργα- λείου, μετάφρασε το τελικό κείμενο ξανά στην ιταλική γλώσσα.
Alternative title / Subtitle: Ψυχομετρικές ιδιότητες
Αποδεκτικότητα, εγκυρότητα περιεχομένου
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Κλινική Ψυχιατρική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Subject classification: Ψυχική υγεία
Υπηρεσίες
Αξιολόγηση
Keywords: Ικανοποίηση χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,Ικανοποίηση ασθενών,Μετάφραση,Πολιτισμική προσαρμογή,Ομάδες επικέντρωσης,Αποδεκτότητα,Εγκυρότητα περιεχομένου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/648
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/24594#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/648
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.