Φαρμακεία- αρωματοποιεία στην Κέρκυρα τον 16ο και τις αρχές του 17ου αιώνα (Journal article)

Ζαρίδη, Κατερίνα


Nel presente studio vengono raccolte, da fonti del Archivio Storico di Corfu, notizie inedite sulle farmacie e sulle attivita dei farmacisti o aromatarii a Corfu, durante il 16simo e al inizio del 17simo secolo. In un quadro storico che Γ autore da nella prima parte, si risulta che Γ arte farmaceutica a Venezia e in Occidente e stata stabilita sulla tradizione bizantina. Le notizie immediate che offre questa ricerca riguardano tanto i farmacisti, le loro azioni, lo stato sociale e la loro provenienza familiare, i giovani praticanti di farmacia, quanto il numero delle farmacie in questo periodo, il luogo dove erano nella citta. Γ organizazione dello spazio della bottega dello speciale nella predetta epoca, le regole del mestiere. la provenienza delle sostanze per i medicinali e gli aromi. il modo di preparazione loro. Gli elementi contenuti in questo studio sono importanti per le informa- zioni che offrono tanto sullo stato del farmacista - unguentario a Corfu durante questo periodo, quanto sulla storia della farmacia - spezieria nelle isole Ionie.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6401
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 24 (1995)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6401
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.