Καταστροφή των περιφερικών αρθρώσεων στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και προγνωστικοί δείκτες (Doctoral thesis)

Μαρκατσέλη, Θεοδώρα Ε.


Η καταστροφή των αρθρώσεων που απεικονίζεται στις ακτινογραφίες των χεριών και των καρπών αποτελεί την πιο αντικειμενική μεταβλητή έκβασης στη ΡΑ και είναι αντιπροσωπευτική της συνολικής καταστροφής που έχει υποστεί στις αρθρώσεις του ένας ασθενής με ΡΑ. Η ακτινολογική πορεία και έκβαση στη ΡΑ μπορεί να ποικίλει μεταξύ των ασθενών καθιστώντας δύσκολη την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Θεωρητικά, η επιλογή μιας επιθετικότερης θεραπείας θα έπρεπε να βασίζεται σε αξιόπιστους προγνωστικούς παράγοντες της έκβασης της νόσου, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου είναι πια διαθέσιμοι οι βιολογικοί παράγοντες. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ποικίλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών, των κλινικών παραμέτρων της γραμμής εκκίνησης, των δεικτών φλεγμονής, των αυτοαντισωμάτων του ορού (RF, αντισώματα αντι-CCP κ.ά.) του γενετικού υποστρώματος (HLA-DRB1) και της πρώιμα απεικονιζόμενης δομικής βλάβης, σχετίζονται με την ακτινολογική έκβαση. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών. Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο καθορισμός προγνωστικών παραγόντων της ακτινολογικής καταστροφής μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, στόχος ήταν η περιγραφή της κλινικής και ακτινολογικής πορείας και έκβασης της ΡΑ στη ΒΔ Ελλάδα. Στην παρούσα 10ετή μελέτη παρατήρησης, η οποία διενεργήθηκε για τη χρονική περίοδο 1990-2008, συμπεριελήφθησαν 144 ασθενείς με ΡΑ, οι οποίοι είχαν διάρκεια νόσου μικρότερη των 5 ετών κατά τη γραμμή εκκίνησης και επιπλέον διέθεταν ακτινογραφίες χεριών και καρπών σε 3 χρονικά σημεία: γραμμή εκκίνησης, 5ο έτος και 10ο έτος. Έγινε ανασκόπηση των αρχείων των ασθενών και κατεγράφησαν τα δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά, ανοσολογικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου, στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης και ανά τακτά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα. Η κλινική βελτίωση εκτιμήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια απόκρισης στη θεραπεία που έχουν προταθεί από το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ρευματολογίας (ACR). Οι ακτινογραφίες των χεριών και των καρπών στα 3 χρονικά σημεία αξιολογήθηκαν από τον ίδιο εξεταστή (ΜΕΘ), ο οποίος δεν γνώριζε την ταυτότητα των ασθενών. Η βαθμολόγηση των ακτινολογικών βλαβών έγινε κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του Larsen (βαθμός 0 έως 140). Επιπρόσθετα, εκτιμήθηκε και ο αριθμός των διαβρωμένων αρθρώσεων στις 3 χρονικές στιγμές. Οι παράμετροι της γραμμής εκκίνησης δοκιμάστηκαν πρώτα σε μονοπαραγοντική ανάλυση. Ακολούθως οι μεταβλητές που παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το βαθμό Larsen στο 10ο έτος συμπεριελήφθησαν σε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για τον καθορισμό σχετικών ανεξάρτητων προγνωστικών μεταβλητών.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογικός. Κλινική Ρευματολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Subject classification: Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Keywords: Ρευματοειδής αρθρίτιδα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/628
Item type: doctoralThesis
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18628#page/1/mode/2up
Subject classification: Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογικός. Κλινική Ρευματολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Publication date: 2010
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία:151-186 σ.
Abstract: Η καταστροφή των αρθρώσεων που απεικονίζεται στις ακτινογραφίες των χεριών και των καρπών αποτελεί την πιο αντικειμενική μεταβλητή έκβασης στη ΡΑ και είναι αντιπροσωπευτική της συνολικής καταστροφής που έχει υποστεί στις αρθρώσεις του ένας ασθενής με ΡΑ. Η ακτινολογική πορεία και έκβαση στη ΡΑ μπορεί να ποικίλει μεταξύ των ασθενών καθιστώντας δύσκολη την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Θεωρητικά, η επιλογή μιας επιθετικότερης θεραπείας θα έπρεπε να βασίζεται σε αξιόπιστους προγνωστικούς παράγοντες της έκβασης της νόσου, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου είναι πια διαθέσιμοι οι βιολογικοί παράγοντες. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι ποικίλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ασθενών, των κλινικών παραμέτρων της γραμμής εκκίνησης, των δεικτών φλεγμονής, των αυτοαντισωμάτων του ορού (RF, αντισώματα αντι-CCP κ.ά.) του γενετικού υποστρώματος (HLA-DRB1) και της πρώιμα απεικονιζόμενης δομικής βλάβης, σχετίζονται με την ακτινολογική έκβαση. Ωστόσο, δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων των μελετών αυτών. Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο καθορισμός προγνωστικών παραγόντων της ακτινολογικής καταστροφής μακροπρόθεσμα. Επιπρόσθετα, στόχος ήταν η περιγραφή της κλινικής και ακτινολογικής πορείας και έκβασης της ΡΑ στη ΒΔ Ελλάδα. Στην παρούσα 10ετή μελέτη παρατήρησης, η οποία διενεργήθηκε για τη χρονική περίοδο 1990-2008, συμπεριελήφθησαν 144 ασθενείς με ΡΑ, οι οποίοι είχαν διάρκεια νόσου μικρότερη των 5 ετών κατά τη γραμμή εκκίνησης και επιπλέον διέθεταν ακτινογραφίες χεριών και καρπών σε 3 χρονικά σημεία: γραμμή εκκίνησης, 5ο έτος και 10ο έτος. Έγινε ανασκόπηση των αρχείων των ασθενών και κατεγράφησαν τα δημογραφικά, κλινικά, εργαστηριακά, ανοσολογικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά τη στιγμή της διάγνωσης της νόσου, στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης και ανά τακτά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα. Η κλινική βελτίωση εκτιμήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια απόκρισης στη θεραπεία που έχουν προταθεί από το Αμερικάνικο Κολέγιο της Ρευματολογίας (ACR). Οι ακτινογραφίες των χεριών και των καρπών στα 3 χρονικά σημεία αξιολογήθηκαν από τον ίδιο εξεταστή (ΜΕΘ), ο οποίος δεν γνώριζε την ταυτότητα των ασθενών. Η βαθμολόγηση των ακτινολογικών βλαβών έγινε κατά χρονολογική σειρά σύμφωνα με τα κριτήρια του Larsen (βαθμός 0 έως 140). Επιπρόσθετα, εκτιμήθηκε και ο αριθμός των διαβρωμένων αρθρώσεων στις 3 χρονικές στιγμές. Οι παράμετροι της γραμμής εκκίνησης δοκιμάστηκαν πρώτα σε μονοπαραγοντική ανάλυση. Ακολούθως οι μεταβλητές που παρουσίαζαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το βαθμό Larsen στο 10ο έτος συμπεριελήφθησαν σε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για τον καθορισμό σχετικών ανεξάρτητων προγνωστικών μεταβλητών.
Advisor name: -
Examining committee: Αργυροπούλου, Μαρία
Γεωργούλης, Αναστάσιος
Δρόσος, Αλέξανδρος
Ελισάφ, Μωϋσής
Σιαμοπούλου-Μαυρίδου, Αντιγόνη
Τσατσούλης, Αγαθοκλής
Αλαμάνος, Ιωάννης
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογικός. Κλινική Ρευματολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
Publishing institution: uoi
Number of pages: 203 σ.
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/628
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.