Περιστατικά πειρατικής λείας (τέλη 16ου αι.) (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος Σπ.


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6201
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Item type: journalArticle
General Description / Additional Comments: 31-43 σ.
Submission Date: 2015-11-10T09:49:41Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2000
Bibliographic citation: -
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Journal name: Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 29 (2000)
Journal type: peer-reviewed
Appears in Collections:Τόμος 29 (2000)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Περιστατικά πειρατικής λείας.pdf533.77 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6201
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.