Παρατηρήσεις στα εκκλησιαστικά βιβλία του 16ου αιώνα (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος


II libro ecclesiastico greco nacque e si svillupb nel contesto della Riforma, della Controriforma, della fondazione del Pontificio Collegio Greco a Roma e della riforma del calendario. Tutto questo nell' ambito dell' Umanesimo. Per questa ragione si annovera una varieta di edizioni. II catechismo di Calvino ebbe sei edizioni, si pubblicarono gli atti del Sinodo di Firenze e di Trento, le stamperie di Roma fomirono testi per gli uniati. II patriarcato di Costantinopoli voleva aiutare i popoli ortodossi con la diffusione di testi liturgici, che tenevano a pari una funzione scolastica. Questa opera intra- presero gli editori veneziani dopo le misure favorevoli per il commercio col Levante che Venezia promulgo nel 1517. In questo modo Andrea Cunadis assieme a Damiano di Santa Maria da Spici cominco dal 1521 le sue edizioni con destinazione il Levante, aprendo cosi una strada che amplieranno nei successivi secoli i tipografi di origine epirota (Glykis, Sarro, Teodosio). Il libro ecclesiastico greco fu di modello per quello ortodosso slavo, mentre dalle stamperie greche uscirono nel sec. XVIII libri armeni.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6165
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 25 (1996)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6165
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.