Ο Μέγας Αλέξανδρος ως πρότυπο Ρωμαίων στρατηγών και αυτοκρατόρων (Journal article)

Σασμάρης, Δημήτρης Κ.


II s’agit du texte d’une communication faite au Symposium International «Le r61e historique de la Macedoine dans la formation de la civilisation europeenne» organise par la Societe d’Etudes Macedoniennes (Thessalonique, 27-28 oct. 1990). On presente ici les premieres conclusions qui sont resultees par Γetude du phdnomene de Vimitatio romana Alexandri. A ce propos, on traite des exemples de cinq Romains (strateges et empereurs) qui sont: Ροιηρέβ, Cesar, Marc Antoine, Octave-Auguste et Caracalla. Enfin, on mentionne quelques consequences principales de cette imitatio Alexandri sur l’art de guerre —surtout sur la stratdgie psychologique— et sur la politique (interieure et exterieure) romaine.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6147
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 19 (1990)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6147
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.