Αδυναμίες της βενετικής αμυντικής πολιτικής στο Ιόνιο και η θέση των Επτανησίων στο βενετικό ναυτικό (1718-1733) (Journal article)

Σιορόκας, Γεώργιος Α.


Questo studio si basa su una relazione inedita inviata dal provveditore generale da Mar Nicol0 Erizzo al doge (ora nell* Archivio di Stato di Venezia: Cinque Savi alia Mercanzia, B. 564) in data 10 ma- rzo 1733, e riguardante il problema del reclutamento dei marinai per la flotta veneziana. Nel documento si esamina in una prima parte (ff. lr-13r, 16r-18v) la struttura della politica difensiva veneziana dal trattato di Passarowitz (1718) al rinnovo dei trattati turco-veneziani del 1733. II redattore sottolinea P impotenza della Repubbliea di San Marco di corredare una flotta atta ad assicurare gli interessi veneziani in tempo di pace, e respingere una eventuale attivita avversaria. Dal documento in questione risulta anche 1* orientamento della politica militare di Venezia; nello stesso tempo fa trasparire il progressivo allontanamento dalla dottrina di Schulenburg. In una seconda parte (ff. 13r-16r) del suo rapporto, Erizzo cri- tica il sistema in vigore del reclutamento per la marina veneta degli abitanti delle isole Jonie, e ne propone un altro piu efficace. Da notare che la relazione sopra menzionata ha un’importanza particolare, sia per il Settecento veneziano che per la storia della Grecia moderna.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6114
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 16 (1987)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Αδυναμίες της βενετικής αμυντικής.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6114
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.