Γενίτσαροι Βουλγαρικής καταγωγής που υπηρετούσαν στην Κύπρο (τέλη 16ου αι.) (Journal article)

Παπαδόπουλος, Ιωάννης Θεοχαρίδης - Στέφανος


Elements for this article are derived from a mevacib defteri (list of salary payment) of the janissaries, who served in Cyprus in the period from 1573 to 1577. The defter provides us some data about the janissaries originated from Bulgaria. Using this evidence as a basis, we conclude that janissaries had been recruited from the whole country. However, the dev§irme system affected the most important administrative centres, such as Sofia, Nikopolis etc.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6104
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 17 (1988)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6104
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.