Στοιχεία για την Ελληνική ναυτιλία στη Μαύρη θάλασσα (αρχές του 20ού αιώνα) (Journal article)

Πλουμίδης, Γεώργιος


Jusqu* a la Premiere Guerre Mondiale la flotte marchande grecque dctenait la deuxieme place dans le mouvement des ports de la mer Noire, apres le drapeau anglais. La presence grecque 6tait ptminente a Taigan, suivi par Braila, Soulina, Galatzi, Batoum etc. Parmi les produits transports les cereales Pemportaient sur tous les autres, tels le bois, le p0trole Qt la houille. Les informations ici rapportes se basent sur le Bulletin de la Chambre de Commerce Grecque de Constantinople, la presse de 1* e- poque et la bibliographic relative.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6061
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Appears in Collections:Τόμος 14 (1985)
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/6061
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.