Οι θεσμικές διατάξεις για το έργο του Ε.Τ.Ε.Π. και η εφαρμογή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Master thesis)

Τσιάλιου, Βάϊα


The Special Technical Laboratory Staff is a staff category employed at Higher Education to perform specialized technical and laboratory work ruled by special law provisions. However, job duties are rather characterized by «fluidity», since members of this staff category not only perform technical-laboratory work but, in many cases, educational and/or administrative work as well. One would expect to be a homogeneous group of employees regarding duties and responsibilities. However, according to the aspects of staff members, there is a significant divergence between the institutional framework and the work duties that are actually assigned. The problematic nature of such a divergence lies particularly in the implementation of the institutional framework concerning the work of the Special Technical Laboratory Staff. The present dissertation focuses on this particular issue and attempts to approach this on an explanatory basis.
Alternative title / Subtitle: κριτική θεώρηση μελών του κλάδου
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Προσωπικό
Keywords: Πανεπιστήμιο,Προσωπικό,Ε.Τ.Ε.Π.,Έργο,Εξειδίκευση,Τεχνικό,Εργαστηριακό,Καθήκοντα,Νόμος,Εφαρμογή,University,Staff,Work,Specialization,Technical,Laboratory,Duties,Laws,Implementation
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29505
Item type: masterThesis
Subject classification: Προσωπικό
Submission Date: 2019-09-09T09:07:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 196-209
Abstract: Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) είναι κλάδος προσωπικού που εργάζεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Επιτελεί εξειδικευμένο τεχνικό και εργαστηριακό έργο και διέπεται από ειδικές διατάξεις. Ωστόσο, παρατηρείται μια κάποια «ρευστότητα» στο έργο που επιτελεί ο κλάδος αυτός, καθώς μέλη του απασχολούνται όχι μόνο με τεχνικό-εργαστηριακό έργο αλλά και με εκπαιδευτικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, επιβαρύνονται και με διοικητικό έργο. Θα ανέμενε κανείς ότι, ο εν λόγω κλάδος αποτελείται από προσωπικό που παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του, ως ενιαίος κλάδος που δραστηριοποιείται στον πανεπιστημιακό χώρο. Όμως, οι απόψεις μελών του κλάδου αποδεικνύουν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, υπάρχει διάσταση μεταξύ του θεσμικού πλαισίου και του πραγματικού έργου που καλείται να επιτελέσει. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο έργο του Ε.Τ.Ε.Π. και σ’ αυτό εστιάζει και επιχειρεί να εξηγήσει η διπλωματική αυτή εργασία.
The Special Technical Laboratory Staff is a staff category employed at Higher Education to perform specialized technical and laboratory work ruled by special law provisions. However, job duties are rather characterized by «fluidity», since members of this staff category not only perform technical-laboratory work but, in many cases, educational and/or administrative work as well. One would expect to be a homogeneous group of employees regarding duties and responsibilities. However, according to the aspects of staff members, there is a significant divergence between the institutional framework and the work duties that are actually assigned. The problematic nature of such a divergence lies particularly in the implementation of the institutional framework concerning the work of the Special Technical Laboratory Staff. The present dissertation focuses on this particular issue and attempts to approach this on an explanatory basis.
Advisor name: Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης
Examining committee: Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης
Σιάνου-Κύργιου, Ελένη
Σιάκαρης, Κωνσταντίνος
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Publishing institution: uoi
Number of pages: 217 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΕ ΒΑΪΑ ΤΣΙΑΛΙΟΥ 2019.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29505
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.