Οι παιδικοί σταθμοί στο χθες και το σήμερα (Master thesis)

Παχιού, Μαρία


The present research consists a literature review that aims to investigate the development and changes of kindergartens over time, the differences of educators’ role between the past and these days and the changes in their way of functioning and organization. At the first chapter are given the wording of the problem, the purpose and the research questions of the study, the conditions and the constraints that the author met. One of the key points of importance is the importance of kindergartens for the development of infants, both physical and mental. In addition are presented different theoretical approaches regarding pre-school education and its role, the development of children and their skills, and the importance of childcare centers for the development of children in detail. Subsequently, there is a discussion about the development of kindergartens and their purpose, the necessity of their founding as well as how they are organized and operate in various countries abroad and in Greece. In the course of this research, the author provides information related to organization and operation of kindergartens and the legislation of state nurseries, issues such as the National Farming Nurseries, their administration, the registration of children and the daily program, how the inner space of kindergartens is shaped. Emphasis is given, to the pedagogical staff, their education, the role of the educator and its evolution over the years are thoroughly discussed. Finally, the findings of the research are analyzed, where the development of kindergartens, the role of the educator and the way in which the kindergarten is structured and organized plays an important role in the development of infants.
Alternative title / Subtitle: η εξέλιξή τους, η οργάνωση και η λειτουργία τους, τα καθήκοντα των παιδαγωγών
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Παιδικοί σταθμοί
Keywords: Παιδικός σταθμός,Ρόλος παιδαγωγού,Προσχολική αγωγή,Ανασκόπηση βιβλιογραφίας,Nursery,Role of educator,Pre-school education,Review of the literature
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29472
Item type: masterThesis
Subject classification: Παιδικοί σταθμοί
Submission Date: 2019-07-30T10:31:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 76-84
Abstract: Η παρούσα εργασία είναι βιβλιογραφική και στόχος της είναι η διερεύνηση της εξέλιξης των παιδικών σταθμών στο πέρασμα του χρόνου, η διαμόρφωση του ρόλου του παιδαγωγού αλλά και οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσής τους. Αρχικός στόχος είναι η διατύπωση του προβλήματος, του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παρούσα έρευνα, καθώς και ερευνητικά ερωτήματα που προέκυψαν και στα οποία η ερευνήτρια επεδίωξε να δώσει απαντήσεις, αλλά και οι περιορισμοί που δυσχεραίνουν την διεξαγωγή της. Ένα από τα βασικά σημεία, στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η σημασία των παιδικών σταθμών για την ανάπτυξη των νηπίων τόσο σωματική όσο και νοητική. Στη συνέχεια, παρατίθεται προς μελέτη η έννοια της προσχολικής αγωγής, που έχει προσεγγιστεί με διαφορετικούς τρόπους από διάφορους μελετητές, ενώ διερευνάται ο ρόλος που διαδραματίζει στην ανάπτυξη των παιδιών και στην εξέλιξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων τους, ενώ αναλύεται διεξοδικά και η σημασία των παιδικών σταθμών για την ανάπτυξη των παιδιών. Ακολούθως, γίνεται μία συζήτηση σχετικά με την εξέλιξη των παιδικών σταθμών και του σκοπού τους, την αναγκαιότητα ίδρυσής τους, καθώς και με το πώς αυτοί οργανώνονται και λειτουργούν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα. Προχωρώντας την έρευνα αυτή, η ερευνήτρια παραθέτει στοιχεία σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών σταθμών και συγκεκριμένα τη νομοθεσία των κρατικών παιδικών σταθμών, αναπτύσσονται θέματα όπως τα εθνικά αγροτικά Νηπιοτροφεία, η διοίκησή τους, η εγγραφή των παιδιών, αλλά και το ημερήσιο πρόγραμμα, ενώ αναφέρεται και το πώς διαμορφώνεται ο εσωτερικός χώρος των παιδικών σταθμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο παιδαγωγικό προσωπικό των παιδικών σταθμών, στην εκπαίδευσή του, στον ρόλο του παιδαγωγού και την εξέλιξή του στο πέρασμα των χρόνων. Τέλος, δίνονται αναλυτικά τα συμπεράσματα της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία, η εξέλιξη των παιδικών σταθμών, η διαμόρφωση του ρόλου του παιδαγωγού αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι παιδικοί σταθμοί δομούνται και οργανώνονται παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την ανάπτυξη των νηπίων.
The present research consists a literature review that aims to investigate the development and changes of kindergartens over time, the differences of educators’ role between the past and these days and the changes in their way of functioning and organization. At the first chapter are given the wording of the problem, the purpose and the research questions of the study, the conditions and the constraints that the author met. One of the key points of importance is the importance of kindergartens for the development of infants, both physical and mental. In addition are presented different theoretical approaches regarding pre-school education and its role, the development of children and their skills, and the importance of childcare centers for the development of children in detail. Subsequently, there is a discussion about the development of kindergartens and their purpose, the necessity of their founding as well as how they are organized and operate in various countries abroad and in Greece. In the course of this research, the author provides information related to organization and operation of kindergartens and the legislation of state nurseries, issues such as the National Farming Nurseries, their administration, the registration of children and the daily program, how the inner space of kindergartens is shaped. Emphasis is given, to the pedagogical staff, their education, the role of the educator and its evolution over the years are thoroughly discussed. Finally, the findings of the research are analyzed, where the development of kindergartens, the role of the educator and the way in which the kindergarten is structured and organized plays an important role in the development of infants.
Advisor name: Μπάκας, Θωμάς
Examining committee: Μπάκας, Θωμάς
Κωνσταντίνου, Χαράλαμπος
Νικολάου, Σουζάνα-Μαρία
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publishing institution: uoi
Number of pages: 84 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΑΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2019.pdf860.13 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29472
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.