Η σχέση της αυτό-υπερβατικότητας με το ευ ζην σε άτομα τρίτης ηλικίας (Master thesis)

Βερνάρδου, Εμμανουέλα


Η παρούσα εργασία είχε δύο κύριους στόχους. Πρώτον, να διερευνηθεί η παρουσία της αυτο-υπερβατικότητας και η σχέση της με τα δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία σε άτομα τρίτης ηλικίας. Δεύτερον, να εξεταστεί η σχέση της αυτο-υπερβατικότητας με το ευ ζην στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών (Ν= 70). Η αυτό-υπερβατικότητα αξιολογήθηκε με τη χορήγηση της Κλίμακας της Αυτο-υπερβατικότητας (Reed, 2009), ενώ το ευ ζην μετρήθηκε με τη χρήση δυο κλιμάκων της Ικανοποίησης από τη Ζωή (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) και της Γηριατρικής Κλίμακας για την Κατάθλιψη (Yesavage et al.,1983). Επιπλέον, χορηγήθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών και προσωπικών στοιχειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η σχέση μεταξύ των μεταβλητών της αυτό-υπερβατικότητας και της ικανοποίησης από τη ζωή χαρακτηρίζεται ως μέτρια θετική, ενώ η σχέση μεταξύ των μεταβλητών της αυτό-υπερβατικότητας και της κατάθλιψης χαρακτηρίζεται ως δυνατή αρνητική. Επιπλέον, η σχέση των μεταβλητών της ικανοποίησης από τη ζωή και της κατάθλιψης χαρακτηρίζεται ως ισχυρά αρνητική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παράγοντες όπως το φύλο, ο διαχωρισμός των τριών ηλικιακών ομάδων στην τρίτη ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, η οικονομική κατάσταση και ο παράγοντας σημαντικό γεγονός στη ζωή δεν επηρεάζουν τη βαθμολογία των κλιμάκων. Αντίθετα, η οικογένεια και τα παιδιά αποτελούν σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις βαθμολογίες και στις τρεις έννοιες. Επιπλέον, η προηγούμενη επαγγελματική κατάσταση και η κατάσταση υγείας επηρεάζουν τις βαθμολογίες στη κλίμακα της κατάθλιψης. Συζητούνται τα αποτελέσματα αυτών των ευρημάτων για τη θεωρία της αυτο-υπερβατικότητας, υπογραμμίζονται οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις σε αυτή την περιοχή.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Ευ ζην
Keywords: Αυτο-υπερβατικότητα,Ευ ζην,Ικανοποίηση από τη ζωή,Κατάθλιψη,Τρίτη ηλικία
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29421
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2018.pdf941.01 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29421
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.