Προσδιορισμός των μηχανικών ιδιοτήτων σύνθετων πιεζοηλεκτρικών υλικών με μεθόδους υπολογιστικής ομογενοποίησης και πεπερασμένων στοιχείων (Master thesis)

Παπαγιάννη, Δήμητρα

The present work deals with the modeling of four 3D periodic composites made of piezoceramic fibers and polymer matrix with different volume fractions 17%-54%. We focus on predicting the effective coefficients - elastic, piezoelectric and dielectric properties of periodic transversely isotropic fiber composites using representative volume element method (unit cell method). Great emphasis was placed on the construction of six special cases of boundary conditions in order to find the above mentioned properties of the composite material. The numerical approach used is this of finite element method (FEM) using Ansys 19.1 and Comsol Multiphysics 5.4. The representative volume element models were modeled using the Ansys element : Solid 226 with the capability of modeling piezoelectric applications hence it is a 3-D, 20-Node Coupled-Field element. The steps followed in this work were: building the geometry of the four models adding mechanical properties adjusting behavior of interface boundary conditions solve results calculation of elastic, piezoelectric and dielectric properties of the composite material.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Subject classification: Σύνθετα υλικά
Keywords: Σύνθετα υλικά,Πιεζοηλεκτρισμός,Ομογενοποίηση,Πεπερασμένα στοιχεία,Composites,Piezoelectricity,Homogenization,Finite element method
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29406
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.391
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2019.pdf4.02 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29406
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.