Μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών (Master thesis)

Αποστόλου, Μαρία


Alternative title / Subtitle: ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί τους παράγοντες
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Μισθολογικές διαφορές
Keywords: Μισθολογικές ανισότητες,Διάκριση,Μισθολογική διάκριση,Oaxaca - Blinder,Wage inequalities,Piscrimination,Wage discrimination
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29398
Item type: masterThesis
Subject classification: Μισθολογικές διαφορές
Submission Date: 2019-06-05T08:39:17Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 70-79
Advisor name: Χλέτσος, Μιχαήλ
Examining committee: Χλέτσος, Μιχαήλ
Μυλωνίδης, Νικόλαος
Παναγιώτου, Δημήτριος
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Publishing institution: uoi
Number of pages: 79 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2019.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29398
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.