Η επίδραση της παραοικονομίας στο επίπεδο απασχόλησης (Master thesis)

Νάκος, Ιωάννης


Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο εκτεταμένο και σύνθετο φαινόμενο της ανεπίσημης οικονομίας του οποίου οι διαστάσεις εμφανίζονται ανησυχητικές και αποτελεί ένα μείζον θέμα ανάλυσης σε βάθος. Ο κύριος λόγος εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι να γίνει καλύτερα αντιληπτό πως ο ρόλος της παραοικονομίας σηματοδοτεί μια σειρά μεταβολών σε πολλούς μακροοικονομικούς δείκτες και όχι μόνο, γεγονός το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και άμεση αντιμετώπιση. Διερευνούμε εμπειρικά τη σχέση του άτυπου τομέα με το επίπεδο απασχόλησης και χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των βοηθητικών μεταβλητών για την καταπολέμηση πιθανής ενδογένειας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα εμφανίζουν μια σταθερά αρνητική σχέση συμβαδίζοντας με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στο τέλος του κειμένου παρουσιάζονται τρόποι και πολιτικές για μελλοντική εφαρμογή, με στόχο την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της παραοικονομίας.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Παραοικονομία
Keywords: Παραοικονομία,Φοροδιαφυγή,Φορολογία,Απασχόληση,Παράνομες δραστηριότητες,Αδήλωτη εργασία,Πολιτικές
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29393
Item type: masterThesis
Subject classification: Παραοικονομία
Submission Date: 2019-05-28T10:15:04Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Publication date: 2019
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία: σ. 43-46
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στο εκτεταμένο και σύνθετο φαινόμενο της ανεπίσημης οικονομίας του οποίου οι διαστάσεις εμφανίζονται ανησυχητικές και αποτελεί ένα μείζον θέμα ανάλυσης σε βάθος. Ο κύριος λόγος εκπόνησης αυτής της εργασίας είναι να γίνει καλύτερα αντιληπτό πως ο ρόλος της παραοικονομίας σηματοδοτεί μια σειρά μεταβολών σε πολλούς μακροοικονομικούς δείκτες και όχι μόνο, γεγονός το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και άμεση αντιμετώπιση. Διερευνούμε εμπειρικά τη σχέση του άτυπου τομέα με το επίπεδο απασχόλησης και χρησιμοποιούμε τη μέθοδο των βοηθητικών μεταβλητών για την καταπολέμηση πιθανής ενδογένειας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα εμφανίζουν μια σταθερά αρνητική σχέση συμβαδίζοντας με τη διεθνή βιβλιογραφία. Στο τέλος του κειμένου παρουσιάζονται τρόποι και πολιτικές για μελλοντική εφαρμογή, με στόχο την καταπολέμηση ή τον περιορισμό της παραοικονομίας.
Advisor name: Χλέτσος, Μιχαήλ
Examining committee: Χλέτσος, Μιχαήλ
Μυλωνίδης, Νικόλαος
Παναγιώτου, Δημήτριος
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Publishing institution: uoi
Number of pages: 48 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2019.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29393
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.