Προσδιορισμός θειούχων ενώσεων σε περιβαλλοντικά, φαρμακευτικά και βιολογικά δείγματα μέσω χρονικά ελεγχόμενης φωτοαναγωγής ιόντων χρυσού σε νανοσωματίδια (Master thesis)

Κωσταρά, Αναστασία


This work describes a new, equipment-free, method for the determination of sulfur- containing compounds that is based on their ability to slow down the photo-reduction kinetics of gold ions to gold nanoparticles. The method involves tracking the time required for a red coloration to appear in the tested sample, indicative of the formation of gold nanoparticles, and compare the measured time relative to a control sample in the absence of the target analyte. The method is applicable with minimal and simple steps requiring only two solutions (i.e. a buffer and a gold solution), a source of UV or visible light and a timer. The method responds to a large variety of sulfur compounds including thiols, thioesters, disulfides, thiophosphoric bonds, metal-sulfur bonds and inorganic sulfur. On the basis of this principle, the method was optimized and applied to the determination of a variety of sulfur containing compounds such as dithiocarbamate and organophosphorous pesticides, biothiols, pharmaceutically active compounds and sulfides in different samples such as natural waters and wastewater, biological fluids and prescription drugs. The analytical figures of merit of the method include satisfactory sensitivity (quantitation limits at the low μM levels), good recoveries (from 93 to 109%), and satisfactory reproducibility (4.8-9.8%). The method is easily adoptable to both laboratory settings and non-laboratory conditions, is user-friendly even for the minimally-trained user and can be performed with limited-resources at low-cost.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Subject classification: Χρυσός
Keywords: Νανοσωματίδια χρυσού,Προσδιορισμός θειούχων ενώσεων,Διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις,Οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29311
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΩΣΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2018.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29311
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.