Ανάγκες για ψυχοπαιδαγωγική στήριξη οικογενειών με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Master thesis)

Πόπα, Κωνσταντίνα


Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν πηγή στρες και άγχους όχι μόνο για τα παιδιά τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με αυτές στην καθημερινότητά τους αλλά και για τους γονείς. Η ποιότητα της ανατροφής και η ανάπτυξη των παιδιών εξαρτάται από την ψυχική υγεία των γονέων. Γι’ αυτό και η παρούσα ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στη μελέτη της ψυχοπαιδαγωγικής στήριξης που λαμβάνουν οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: ▪ Παρέχεται από το σχολείο ψυχολογική στήριξη στους γονείς; ▪ Κατά πόσο μπορούν οι ίδιοι να στηρίξουν τόσο σε μαθησιακό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο τα παιδιά τους; Το ερευνητικό δείγμα απετέλεσαν 20 γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 35 έως 50 ετών. Επιλέχθηκε ένα «δείγμα μη πιθανότητας». Ο αριθμός του δείγματος θεωρείται επαρκής καθώς αφορά ποιοτική έρευνα μικρής κλίμακας, στην οποία δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη που περιλαμβάνει ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Από τα δεδομένα προέκυψε ότι οι γονείς θεωρούν πως χρειάζεται να προσπαθούν αλλά αδυνατούν να παρέχουν ψυχολογική στήριξη στα παιδιά τους λόγω έλλειψης γνώσεων αλλά και αδυναμίας χειρισμού των καταστάσεων που προκύπτουν ενώ κρίνουν αναγκαία την παροχή μεγαλύτερης στήριξης από το σχολείο. Δεν θεωρούν ότι μπορούν μόνοι τους να καλύψουν τις εκπαιδευτικές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους καθώς δεν γνωρίζουν τις μεθόδους και αντιλαμβάνονται ότι απαιτούνται ειδικοί χειρισμοί. Για το λόγο αυτό αναζητούν βοήθεια σε ομάδες ειδικών εντός και εκτός σχολείου και χαρακτηρίζουν τη σχέση με το σχολείο «άρρηκτη», καθώς εκπαιδευτικοί και γονέας θα πρέπει να αποτελούν μία ομάδα και να εργάζονται από κοινού για την πρόοδο του παιδιού.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Μαθησιακές δυσκολίες
Keywords: Μαθησιακές δυσκολίες,Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,Συμβουλευτική γονέων με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,Ψυχολογική υποστήριξη γονέων με παιδιά με Μ. Δ.,Γονείς παιδιών με Μ. Δ.
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29301
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΠΟΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2018.pdf865.78 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29301
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.