Θεωρία του νου, κοινωνικό άγχος και ντροπή σε παιδιά ηλικίας 4 - 7 ετών (Master thesis)

Μπολοβίνος, Γεώργιος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΜπολοβίνος, Γεώργιοςel
dc.date.accessioned2019-02-07T11:42:29Z-
dc.date.available2019-02-07T11:42:29Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29260-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΘτνel
dc.subjectΚοινωνικό άγχοςel
dc.subjectΠροδιάθεση για ντροπήel
dc.subjectΠαιδίel
dc.subjectΓονέαςel
dc.subjectTomen
dc.subjectSocial anxietyen
dc.subjectShame-pronenessen
dc.subjectChilden
dc.subjectParenten
dc.titleΘεωρία του νου, κοινωνικό άγχος και ντροπή σε παιδιά ηλικίας 4 - 7 ετώνel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.secondaryTitleσχέση με γονεϊκές μεταβλητέςel
heal.classificationΦιλοσοφία του νουel
heal.dateAvailable2019-02-07T11:43:29Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.publicationDate2018-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογραφία: σ. 66-82el
heal.abstractΟι στόχοι της παρούσας έρευνας ήταν δύο. Πρώτον να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό άγχος, την προδιάθεση για ντροπή και τη ΘτΝ σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Δεύτερον να διερευνήσει τη σχέση ανάμεσα στο κοινωνικό άγχος και την προδιάθεση των παιδιών για ντροπή και το κοινωνικό άγχος και την προδιάθεση για ντροπή των γονέων τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών και οι γονείς τους (Ν= 80). Η ΘτΝ των παιδιών αξιολογήθηκε με τη χορήγηση συνολικά έξι έργων από τα οποία τα δύο εξέταζαν την κατανόηση πεποιθήσεων β’ τάξης και τα τέσσερα διερευνούσαν την κατανόηση νοητικών καταστάσεων α’ τάξης (Wellman & Liu, 2004). Για την αξιολόγηση του κοινωνικού άγχους των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το ετεροαναφορικό ερωτηματολόγιο Social worries anxiety index for young children (SWAIY; Stuijfzand & Dodd, 2017). Η προδιάθεση για ντροπή των παιδιών αξιολογήθηκε με δύο εργαλεία: το ετεροαναφορικό ερωτηματολόγιο My Child-Shame (Ferguson, Barrett, & Stegge 1996) που απάντησαν οι γονείς και την προσαρμογή του αυτοαναφορικού εργαλείου Self-Conscious Emotions: Maladaptive and Adaptive Scales (SCEMAS; Stegge & Ferguson, 1994). Όσον αφορά τους γονείς, χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο Mini Social Phobia Inventory (Mini-Spin; Connor, Kobak, Churchill, Katzelnick, & Davidson, 2001) για την αξιολόγηση του κοινωνικού τους άγχους και η κλίμακα Test of Self-Conscious Affect-Version 3 (TOSCA-3; Tangney, Wagner, & Gramzow, 1989) για την αξιολόγηση της προδιάθεσής τους για ντροπή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΘτΝ των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας συσχετίζεται θετικά με την προδιάθεση για ντροπή των παιδιών αλλά όχι με το κοινωνικό τους άγχος. Το κοινωνικό άγχος των παιδιών συσχετίστηκε θετικά με την προδιάθεση των παιδιών για ντροπή. Όσον αφορά τις γονεϊκές μεταβλητές το κοινωνικό άγχος των γονέων συσχετίστηκε θετικά με το κοινωνικό άγχος των παιδιών. Αντίθετα δεν προέκυψε κάποια στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην προδιάθεση για ντροπή γονέων και παιδιών. Συζητούνται οι συνέπειες αυτών των ευρημάτων για τη θεωρία, τη γονεϊκή συμπεριφορά και την εκπαιδευτική πράξη, υπογραμμίζονται οι περιορισμοί της έρευνας και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις σε αυτή την περιοχή.el
heal.abstractTwo were the aims of the present study. First, it was aimed to investigate the association between social anxiety, shame-proneness and ToM in preschool and early primary school children. Second it was aimed to investigate the association between children’s social anxiety and shameproneness and their parent’s social anxiety and shame-proneness. In the study participated 80 children, aged 4 to 7 years old and their parents. Children’s ToM was assessed through six tasks, two of which examined the understanding of second-order beliefs, while the other four investigated the understanding of first-order mental states (Wellman & Liu, 2004). For the assessment of children’s social anxiety the questionnaire Social worries anxiety index for young children, which was answered by the children’s parents, was used (SWAIY; Stuijfzand & Dodd, 2017). Children’s shame-proneness was assessed through two instruments: the My Child-Shame questionnaire (Ferguson, Barrett, & Stegge 1996) which was answered by the parents and the adaptation of the self-referential Self-Conscious Emotions: Maladaptive and Adaptive Scales (SCEMAS; Stegge & Ferguson, 1994). Regarding the parents, the questionnaire Mini Social Phobia Inventory (Mini-Spin; Connor, Kobak, Churchill, Katzelnick, & Davidson, 2001) was granted to assess social anxiety and the Test of Self-Conscious Affect-Version 3 scale (TOSCA3; Tangney, Wagner, & Gramzow, 1989) was granted to assess their shame-proneness. The results showed that preschool and early primary school children’s ToM is positively correlated to the children’s shame-proneness, but not their social anxiety. Children’s social anxiety was positively correlated to children’s shame-proneness. As for the parental variables, children’s social anxiety was positively correlated in significant manner to children’s social anxiety. On the contrary, there was no correlation in significant manner between parents’ and children’s shameproneness. Implications of the research outcomes for the theory, parenting and educational practice are debated, restrictions of this research are emphasized and future directions in this area are suggested.en
heal.advisorNameΜισαηλίδη, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΜισαηλίδη, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΜπρούζος, Ανρδέαςel
heal.committeeMemberNameΜπονώτη, Φωτεινήel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσηςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages82 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2018.pdf918.75 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29260
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.