Εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για την εκπαίδευση στα δικαιώματα του παιδιού σε παιδιά ηλικίας 10-12 ετών (Master thesis)

Γκότση, Κυριακή


This study examined the effectiveness of a psychoeducational program for the Education of Human Rights for children. The Education of Human Rights mentions on the development, the cultivation and the spreading of a culture of Human Rights, through a communion of knowledge, skills and through a formation of attitudes (Compasito, 2012). The program consists of a brief group intervention with 4-weeks duration, in a sample consisting of student of elementary school, aged 10-12 years and the program aimed at the improvement of attitudes about children’s rights and of the importance of children’s rights, and also aimed at the increase of knowledge and comprehension about children’s rights. The program focused on the knowledge and attitudes about children’s rights, developing the following thematic: 1.Learn about children’s rights (Convention of Children’s Rights, “rights”-“obligations”-“desires”), 2.Understand the connection of rights and their correlation with the everyday life of children, 3.Be aware of the contestants and organizations for children’s rights and 4.Participate in vignettes of violation of children’s rights. The survey involved 57 students aged 10-12 years, of which 27 formed the experimental group and 30 the control group. In order to evaluate the participants’ attitudes, the importance, knowledge and comprehension of children’s rights, self-administered questionnaires were provided, at the beginning, as well as the completion of the program. The results demonstrate that this psychoeducational program of Education to children’s rights is effective in the improvement of the attitudes for self-determination rights, of the importance of children’s rights and also in the increase of the knowledge about children’s rights and of the comprehension of self-determination rights. It is recommended a widespread implementation of the program for the Education of children’s rights to other contexts (e.g. school, home), with sample of teachers and parents.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Εκπαίδευση -- Ψυχολογία
Keywords: Εκπαίδευση στα Α.Δ. για παιδιά,Ψυχοεκπαίδευση,Πριν και μετά μέτρηση,Δικαιώματα ανατροφής,Δικαιώματα αυτοπροσδιορισμού,Στάσεις για τα ΔτΠ,Σπουδαιότητα των ΔτΠ,Γνώσεις πάνω τα ΔτΠ,Κατανόηση των ΔτΠ,Education of Human Rights for children,Psychoeducation,Pre and post test,Nurturance rights,Self-determination rights,Attitudes about children’s rights,The importance of children’s rights,Knowledge about children’s rights,Understanding of children’s rights
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29136
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΚΟΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2018.pdf4.59 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29136
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.