Ανάπτυξη ασύρματου ενεργειακά αυτόνομου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης με FPGA και IOT (Master thesis)

Κολοβός, Αθανάσιος Θ.


Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ασύρματου, ενεργειακά αυτόνομου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Το σύστημα συλλέγει μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού ενός ποταμού, τις αποθηκεύει και εν’ συνεχεία τις μεταδίδει ασύρματα μέσω ενός διακομιστή TFTP. Περιγράφεται η ανάπτυξη ενός συστήματος δειγματοληψίας – μέτρησης – αποθήκευσης των τιμών της θερμοκρασίας και της αγωγιμότητας του νερού ενός ποταμού, η υλοποίηση ενός διακομιστή TFTP για την αποστολή των δεδομένων, το σύστημα συγχρονισμού των σταθμών ασύρματης αναμετάδοσης των παραπάνω μετρήσεων και το σύστημα τροφοδοσίας του συστήματος βασιζόμενο σε φωτοβολταϊκά στοιχεία και υπερπυκνωτές. Συγκεκριμένα, το νερό αντλείται περιοδικά σε ανοξείδωτο δοχείο με αισθητήρα θερμοκρασίας και αγωγιμότητας. Το σήμα του αισθητήρα μετατρέπεται σε ψηφιακό και οδηγείται για αποθήκευση σε μια κάρτα microSD και αποστέλλεται μέσω ενός διακομιστή TFTP. Η όλη διαδικασία αναπτύχθηκε σε ένα προγραμματιζόμενο ολοκληρωμένο FPGA. Το κύκλωμα στο FPGA, περιγράφεται σε VHDL και περιλαμβάνει επιπλέον έναν μικροεπεξεργαστή MicroBlaze. Τα δεδομένα παραλαμβάνονται από ένα σύστημα TFTP που λειτουργεί σε ένα προσωπικό υπολογιστή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και παρουσιάζονται σε ιστοσελίδα.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Subject classification: FPGA
Keywords: Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης,Ρύπανση νερού,FPGA,Microblaze,Early warning system,Water pollution
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29125
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2018.pdf10.71 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29125
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.