Η υδροθεραπεία στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος (Master thesis)

Χαλκιαδάκης, Εμμανουήλ


Στόχος: Να μελετηθεί η επίδραση της υδροθεραπείας στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος, και η αποτελεσματικότητα που έχει στον πόνο, στη λειτουργικότητα και στη μυϊκή ισχύ. Μέθοδος: Η συστηματική ανασκόπηση της αρθρογραφίας έγινε με τη βοήθεια των βάσεων δεδομένων Pubmed και Google scholar. Στην αναζήτηση συμπεριλήφθηκαν μόνο τα άρθρα που ήταν στην αγγλική γλώσσα. Επίσης εξετάστηκαν οι αναφορές όλων των σχετικών άρθρων. Αποτελέσματα: Οι έρευνες που προέκυψαν από την αναζήτηση, εξετάστηκαν με βάση τα κριτήρια επιλογής και αποκλεισμού, και τελικά επιλέχθηκαν έξι άρθρα. Όλες οι μελέτες ήταν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες και το δείγμα το αποτελούσαν άτομα που είχαν διαγνωστεί με οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Τα αποτελέσματα στο 50% των ερευνών έδειξαν ότι η επίδραση της υδροθεραπείας στην ένταση του πόνου και τη λειτουργικότητα, δεν είχε διαφορά σε σύγκριση με την έναρξη του προγράμματος και στο υπόλοιπο 50% των ερευνών είχε ελάττωση του πόνου και βελτίωση της λειτουργικότητας σε σύγκριση με την έναρξη. Όσον αφορά την επίδραση της υδροθεραπείας στη μυϊκή δύναμη, παρατηρήθηκε στις μισές μελέτες βελτίωση της μυϊκής ισχύος των εκτεινόντων και καμπτήρων του γόνατος, σε μια μελέτη αύξηση της μυϊκής ισχύος των απαγωγών του ισχίου, και στις υπόλοιπες μελέτες η υδροθεραπεία δε συνέβαλλε στη βελτίωση της μυϊκής δύναμης του τετρακέφαλλου. Συζήτηση-Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της υδροθεραπείας είναι ένα μέσο θεραπευτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας γόνατος, και ανήκει στη συντηρητική θεραπεία. Τα αποτελέσματα από τις τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που συμπεριλήφθησαν στη παρούσα συστηματική ανασκόπηση αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή της υδροθεραπείας δεν είχε μόνο θετικά αποτελέσματα στις παραμέτρους που τέθηκαν προς διερεύνηση. Παρατηρήθηκε σε κάποιες μελέτες μείωση του πόνου, βελτίωση της λειτουργικότητας και της μυϊκής ισχύος ενώ σε κάποιες άλλες δεν είχε διαφορά. Είναι θετικό βέβαια ότι σε σχέση με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις είχε λιγότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις. Συνολικά έχουν γίνει λίγες μελέτες για την επίδραση της υδροθεραπείας στην οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη σύστασης και ολοκλήρωσης ποιοτικών ερευνών κυρίως τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών που θα ελέγξουν την αποτελεσματικότητα αυτής της θεραπευτικής προσέγγισης, σε σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις.
Alternative title / Subtitle: αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στον πόνο, στη λειτουργικότητα και στη μυϊκή δύναμη, συστηματική ανασκόπηση
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Οστεοαρθρίτιδα γονάτων
Keywords: Πόνος,Γόνατο
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29114
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29114
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.