Η επίδραση της Botulinum τοξίνης τύπου Α (BTX-A) στη λειτουργικότητα του άνω άκρου σε παιδιά με σπαστική εγκεφαλική παράλυση (Master thesis)

Τσουκανέλης, Σπυρίδων


Υπόβαθρο : Στις αναπτυγμένες χώρες, η εγκεφαλική παράλυση είναι η πιο κοινή αιτία σωματικής ανικανότητας στη παιδική ηλικία με συχνότητα 2-2,5 περιπτώσεις ανά 1000 βιώσιμες γεννήσεις (Graham ΗK., 2000). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, έχουν εντοπισθεί αυξήσεις στην επίπτωση και την επικράτηση της εγκεφαλικής παράλυσης, που μπορεί πιθανόν να οφείλεται στη βελτιωμένη αναφορά και τεκμηρίωση των περιστατικών από τα εθνικά ληξιαρχεία, την πρόοδο-βελτίωση των μονάδων αυξημένης φροντίδας νεογνών ή άλλων παραγόντων (Rumeau Rouquette C., et al 1997). Η εγκεφαλική παράλυση έχει ουσιαστικά αρνητικά αποτελέσματα στη λειτουργία και τη σχετική με την υγεία ποιότητα της ζωής των ασθενών και του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος τους, μία εκτίμηση του κόστους φροντίδας ασθενών με εγκεφαλική παράλυση στις ΗΠΑ το 2002 ήταν 8.2 δις $ (Koman LA., et al 2003). Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηριχθεί ή να αντικρουστεί η αποτελεσματικότητα της botulinum τοξίνης Α (BtA) ως προσθήκη στη διαχείριση - αποκατάσταση του άνω άκρου σε παιδιά με σπαστική εγκεφαλική παράλυση (spastic cerebral palsy). Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η αναζήτηση μέσα απο το πρίσμα μίας συστηματικής ανασκόπησης, της αποτελεσματικότητας της Botulinum τοξίνης τύπου Α (BTX-A) σε περιπτώσεις παιδιών με σπαστική εγκεφαλική παράλυση. Τύπος μελέτης : Συστηματική ανασκόπηση. Σκοπός : Η επίδραση της Botulinum τοξίνης τύπου Α (BTX-A) στη λειτουργικότητα του άνω άκρου σε παιδιά με σπαστική εγκεφαλική παράλυση. Μέθοδος : Η στρατηγική αναζήτηση των μελετών πραγματοποιήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Pubmed (Medline). Οι όροι (λέξεις-κλειδιά – keywords) στους οποίους βασίστηκε η αναζήτηση ήταν : εγκεφαλική παράλυση (cerebral palsy) σπαστικότητα (spasticity) τοξίνη τύπου Α (botulinum toxin type A) ημιπληγία – τετραπληγία (hemiplegia – quadriplegia) Με βάση τις λέξεις-κλειδιά (keywords) διαμορφώθηκε ο τελικός αλγόριθμος αναζήτησης στις 20/7/08 που ήταν : ("Cerebral Palsy"[Mesh]) AND ("Botulinum Toxin Type A"[Mesh] OR "Botulinum Toxins"[Mesh]) AND ("Muscle Spasticity"[Mesh] OR "Quadriplegia"[Mesh] OR "Hemiplegia"[Mesh]) AND ("Upper extremity"[Mesh] OR "Upper limb"[Mesh]) Τα κριτήρια επιλογής ήταν : Όλες οι τυχαιοποιημένες ελεγχομενες μελέτες (RCTs) που συγκρίνουν την ενδομυϊκή έγχυση botulinum τοξίνης Α (BtA) στο άνω άκρο των παιδιών με σπαστική εγκεφαλική παράλυση σε αντιπαράθεση με άλλους τύπους θεραπειών (συμπεριλαμβανομένης καμίας παρέμβασης ή ψευδοφαρμάκου – placebo). Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας μεταξύ 0 και 18 ετών που χρειάζονται παρέμβαση και θεραπεία της σπαστικότητας του άνω άκρου και του μυϊκού τόνου δευτερογενώς στην εγκεφαλική παράλυση. Τα παιδιά είχαν διαγνωσμένη σπαστική εγκεφαλική παράλυση με κλινική εικόνα ημιπληγίας. Σύγκριση των ενδομυϊκών εγχύσεων botulinum τοξίνης Α (BtA) οποιασδήποτε δόσεως, σε οποιαδήποτε μυϊκή ομάδα του άνω άκρο με ψευδοφάρμακο (placebo), χωρίς θεραπεία ή με άλλες παρεμβάσεις (μη επεμβατικές). Ο γλωσσικός περιορισμός που εφαρμόστηκε κατά την αναζήτηση των κατάλληλων μελετών για την πραγμάτωση της παρούσας μελέτης ήταν ότι οι μελέτες θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα. Δεν εφαρμόστηκε κανένας χρονικός περιορισμός κατα τη διαδικάσια αναζήτησης των μελετών. Απο το σύνολο των άρθρων που προέκυψαν, επιλέχτηκαν οι μελέτες οι οποίες συμφωνούσαν με τα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Αποτελέσματα : Ο συνολικός αριθμός των άρθρων που αποτέλεσε το υλικό ανασκόπησης της παρούσας μελέτης ήταν 8 άρθρα. Μέσα απο αυτά τα άρθρα έγινε προσπάθεια να καθοριστεί 1) εάν η botulinum τοξίνη Α (BtA) είναι αποτελεσματική στη βελτίωση των εξατομικευμένων λειτουργικών εκβάσεων, και 2) εάν η botulinum τοξίνη Α (BtA) σε συνδυασμό με εργοθεραπεία είναι αποτελεσματικότερη από τη botulinum τοξίνης Α (BtA) μόνο, 3) εάν η παρακολούθηση ενός προγράμματος εργοθεραπείας και μόνο, είναι αποτελεσματικότερη στην αντιμετώπιση της σπαστικότητας στο άνω άκρο σε παδιά με εγκεφαλική παράλυση. Επίσης, ερευνήθηκε η επίπτωση των δυσμενών γεγονότων προερχόμενων απο τις επαναλαμβανόμενες χρήσεις botulinum τοξίνης Α (BtA) στα άνω άκρα σε παιδιά με σπαστική ημιπληγική εγκεφαλική παράλυση. Επιπλέον, ερευνήθηκε μια χαμηλή δόση με μια υψηλή δόση της botulinum τοξίνης Α (BtA) για να καθοριστεί ποιο καθεστώς δόσης μεγιστοποιεί τη λειτουργικότητα των άνω άκρων σε παιδιά με σπαστικότητα στα άνω άκρα. Συμπεράσματα : Αυτή η συστηματική ανασκόπηση δεν βρήκε επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξει ή να αντικρούσει την αποτελεσματικότητα botulinum τοξίνης Α (BtA) ως μία επίπλεον παρέμβαση για τη θεραπεία του άνω άκρου σε παιδιά με σπαστική εγκεφαλική παράλυση. Συνιστάται και πρέπει η χρήση botulinum τοξίνης Α (BtA) στο άνω άκρο να παραμείνει μέρος μιας κλινικής δοκιμασίας έως ότου η ένδειξη είναι σαφέστερη. Η χρήση botulinum τοξίνης Α (BtA) στο άνω άκρο σε παιδιά με σπαστική εγκεφαλική παράλυση πρέπει ακόμα να θεωρείται πειραματική, λαμβάνοντας υπόψη τη σπανιότητα των στοιχείων για την παρέμβαση και εφαρμογή της εγχυόμενης botulinum τοξίνης Α (BtA). Απαιτούνται περαιτέρω μεγαλύτερες μελέτες για να ερευνήσουν τη δράση των εγχύσεων botulinum τοξίνη Α (BtA). Οι εγχύσεις πρέπει να έχουν μία σημαντική επίδραση – βελτίωση στις ζωές των παιδιών. Μία μελλοντική έρευνα, εκτός από τη χρησιμοποίηση μεγαλύτερων μεγεθών δείγματος πρέπει να χρησιμοποιήσει αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα έτσι ώστε ο βαθμός των δυνατοτήτων των παιδιών να χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες καθημερινές τους δραστηριότητες – ανάγκες και οι οικογενειακοί στόχοι να οδηγούν στη χρήση εγχύσεων botulinum τοξίνης Α (BtA).
Alternative title / Subtitle: συστηματική ανασκόπηση
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Εγκεφαλική παράλυση
Keywords: Εγκεφαλική παράλυση,Σπαστικότητα,Άνω άκρο,Botulinum τοξίνη τύπου A,Botulinum τοξίνες
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29105
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008.pdf990.77 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29105
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.