Γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία – ημικρανία, κεφαλαλγία τύπου τάσεως, κροταφογναθικό σύνδρομο (Master thesis)

Τσάκωνα, Ιωάννα


ΣΚΟΠΟΣ : Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να συνοψίσει και κατόπιν να αξιολογήσει, με κριτική ματιά, τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία συλλέχθησαν από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (Randomized Controlled Trials- RCTs), σε ότι αφορά στην χρήση και αποτελεσματικότητα γνωστικών και συμπεριφορικών τεχνικών στην ημικρανία (ΗΜ), κεφαλαλγία τύπου τάσεως (ΚΤΤ) και κροταφογναθικό σύνδρομο (ΚΓΣ). ΜΕΘΟΔΟΣ : Η έρευνα των σχετικών άρθρων διεξήχθη στις εξής βάσεις δεδομένων : MEDLINE και COCHRANE. Επιπρόσθετα, αναζητήθηκαν τα σχετικά άρθρα από τις παραπομπές των άρθρων, τα οποία ανακτήθηκαν, καθώς επίσης μελετήθηκαν τόμοι περιλήψεων από συνέδρια και βάσεις δεδομένων διπλωματικών εργασιών. Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν όλες οι RCTs, οι οποίες εφήρμοσαν Γνωστικο-Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) σε ασθενείς που έπασχαν, κατόπιν ιατρικής διάγνωσης, από ΗΜ, ΚΤΤ και ΚΓΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Συμπεριλήφθησαν 17 άρθρα, όπου τα 6 αναφέρονται στην ΗΜ, τα υπόλοιπα 6 στο ΚΓΣ και τα τελευταία 5 στην ΚΤΤ. Σε ό,τι αφορά στην ΗΜ και ΚΤΤ, θετικά αποτελέσματα έδειξε η χρήση της Ηλεκτρομυογραφικής (ΗΜΓ) βιανατροφοδότησης, κατόπιν οι τεχνικές χαλάρωσης, νοερή απεικόνιση και τεχνικές διαχείρισης του στρες. Από την άλλη, όσον αφορά στη διαχείριση του ΚΓΣ, θετικά αποτελέσματα έδειξαν η γνωστική αναδόμηση, τεχνικές διαχείρισης του στρες και μυϊκή χαλάρωση. Τέλος, δεν φάνηκε σημαντικά στατιστική διαφορά ανάμεσα στην ατομική και ομαδική ΓΣΘ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Αυτό το οποίο φάνηκε, κατόπιν προσεκτικής ανάγνωσης των άρθρων, είναι ότι, κάθε τεχνική, μεμονωμένα, μπορεί να επιφέρει κάποιου βαθμού μείωση στα επίπεδα έντασης του πόνου εν αντιθέσει με τη μη θεραπεία, η οποία καταλήγει σε φτωχά αποτελέσματα, ως προς τη διαχείριση του πόνου. Εντούτοις, ο συνδυασμός των τεχνικών της ΓΣΘ οδηγεί σε ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα, ως προς την αντιμετώπιση του πόνου.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ημικρανία
Keywords: Hμικρανία,Migraine,Κεφαλαλγία τύπου τάσεως,Tension type headache,Κροταφογναθικό σύνδρομο,Temporomandibular disorder,Γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία,Cognitive-behavioral therapy,Χαλάρωση,Relaxation,Τεχνικές διαχείρισης του στρες,Stress management,Βιοανατροφοδότηση,Biofeedback,Νοερή απεικόνιση,Guided imagery
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29100
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 2007.pdf922.65 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29100
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.