Η επίδραση ψυχολογικών χαρακτηριστικών στην ένταση του πόνου (Master thesis)

Σκούφα, Λήδα


Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης του καταστροφικού τρόπου σκέψης, της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και ενός χαρακτηριστικού της προσωπικότητας όπως ο νευρωτισμός στην εμπειρία του πόνου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά εμπλέκονται στην κατανόηση του πόνου και την αποτελεσματική του θεραπεία. Στην έρευνα συμμετείχαν 104 ασθενείς που επισκέφθηκαν το εξωτερικό ιατρείο άκρας χείρας της Ορθοπεδικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» και 65 υγιή άτομα από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Στο δείγμα αυτό χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς με στόχο την αξιολόγηση της έντασης του πόνου των ασθενών και των επιπέδων της καταστροφοποίησης, της κατάθλιψης και του νευρωτισμού. Στην εργασία παρουσιάζονται οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων ως προς τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, οι σχέσεις μεταξύ της έντασης του πόνου και των ψυχολογικών χαρακτηριστικών καθώς και ο βαθμός επίδρασής τους στην ένταση του πόνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων μόνο ως προς τα επίπεδα του νευρωτισμού. Επιπλέον, η ένταση του πόνου βρέθηκε να σχετίζεται θετικά με την καταστροφοποίηση και την κατάθλιψη, ενώ μεταξύ τους σχετίστηκαν θετικά η καταστροφοποίηση, η κατάθλιψη και ο νευρωτισμός. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο καταστροφικός τρόπος σκέψης και η κατάθλιψη αποτελούσαν προβλεπτικούς παράγοντες της έντασης του πόνου. Τα παραπάνω δεδομένα συμβάλλουν στην αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν επηρεάζουν την εμπειρία του πόνου στους ασθενείς με ορθοπεδικά προβλήματα.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Keywords: Πόνος,Καταστροφοποίηση του πόνου,Κατάθλιψη και πόνου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29087
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E. ΣΚΟΥΦΑ ΛΗΔΑ 2015.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/29087
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.