Επίπεδο υγείας, οικονομική αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας και ο ρόλος των θεσμών (Master thesis)

Καλαμπουκοπούλου, Αγγελική


Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το επίπεδο υγείας, την οικονομική αποτελεσματικότητα στον τομέα αυτό καθώς και την επιρροή των θεσμών στην υγεία. Χρησιμοποιώντας panel data analysis, για 31 χώρες του ΟΟΣΑ για την χρονική περίοδο 1995-2016 καταλήξαμε στη δημιουργία τριών υποδειγμάτων. Τα υποδείγματα αφορούν την μέτρηση του επιπέδου υγείας, μέσω των προσδιοριστικών παραγόντων, και την οικονομική αποτελεσματικότητα. Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι η δημιουργία ανισοτήτων στο τομέα της υγείας . Τέλος, οι θεσμοί και η επιρροή που έχουν στο τομέα αυτό αλλά και της κοινωνίας, γενικότερα, μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση ή και εξάλειψη των ανισοτήτων.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Subject classification: Θεσμοί
Keywords: Οικονομική αποτελεσματικότητα,Χρόνος αναμονής,Ιδιωτικές πληρωμές,Ανισότητες στην υγεία,Economic efficiency,Waiting time,Out of pocket payments,Health inequalities
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28996
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2018.pdf877.33 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28996
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.