Πανεπιστημιακά (1936-1953) (Dataset)

Κουρίλας, Ευλόγιος


Alternative title / Subtitle: Τα κατά την πολύκροτον εκλογήν μου
Πανεπιστημιακά της καθηγεσίας μου
Η προσφυγή του Κουγέα- Σπυριδάκη εις το Συμβούλιον Επι- κρατείας και η παύσις μου από της καθηγεσίας, διότι είχον μίαν λευκήν ψήφον λάβει
Δευτέρα απάντησις εις τον Κουγέαν 2. Εισηγητική έκθε- σις εις την επί διδάκτορα διατριβήν του Ν. Κωνσταντοπούλου
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Keywords: Ευλόγιος Κουρίλας- Πανεπιστημιακά
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28945
Link: Φάκελος 13
Appears in Collections:Πανεπιστημιακά
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28945
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.