Τest anxiety, self-efficacy and the achievement of both girls and boys in the lesson of mathematics (Master thesis)

Χατζηνικολάου, Αναστασία


Η παρούσα έρευνα μελετά το άγχος εξετάσεων, την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και την επίδοση των κοριτσιών και των αγοριών στο μάθημα των Μαθηματικών. Το δείγμα της έρευνας συγκροτήθηκε από εκατόν εβδομήντα οκτώ μαθητές  και μαθήτριες της έκτης τάξης εννέα δημοτικών σχολείων του νομού Ηλείας. Το δείγμα αποτέλεσαν ενενήντα δύο αγόρια και ογδόντα έξι κορίτσια. Συγκεκριμένα, διερευνάται η συσχέτιση του άγχους των εξετάσεων και της σχολικής επίδοσης, η συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας και της σχολικής επίδοσης, καθώς και η αλληλεπίδραση της συσχέτισης του άγχους των εξετάσεων και της αυτοαποτελεσματικότητας στη σχολική επίδοση στο μάθημα των Μαθηματικών. Ακόμη, στις παραπάνω συσχετίσεις λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας του φύλου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ του άγχους των εξετάσεων και της επίδοσης στο μάθημα των Μαθηματικών. Στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση διαπιστώθηκε επίσης μεταξύ του άγχους των εξετάσεων και της επίδοσης τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Η συσχέτιση αυτή θεωρήθηκε ισοδύναμη για τα αγόρια και τα κορίτσια. Επίσης, προέκυψε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας και της σχολικής επίδοσης στο μάθημα των Μαθηματικών. Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση βρέθηκε επίσης μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας και της επίδοσης τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών. Η συσχέτιση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμη στα αγόρια και τα κορίτσια. Βρέθηκε, δηλαδή, ότι η αυτοαποτελεσματικότητα συσχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την επίδοση των αγοριών σε σχέση με την επίδοση των κοριτσιών. Τέλος, από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι στατιστικά σημαντική είναι η συσχέτιση της αλληλεπίδρασης του άγχους των εξετάσεων και της αυτοαποτελεσματικότητας στη σχολική επίδοση στο μάθημα των Μαθηματικών. Η συσχέτιση αυτή βρέθηκε ότι είναι στατιστικά  σημαντική τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Subject classification: Άγχος
Keywords: Άγχος εξετάσεων,Αυτοαποτελεσματικότητα,Επίδοση,Μαθηματικά,Test anxiety,Self-efficacy,Mathematics
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28923
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2017.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28923
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.