Αξιολόγηση γνώσεων νοσηλευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση του πόνου (Master thesis)

Διονυσόπουλος, Κυριάκος


Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν να περιγράψει τις γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών για τη διαχείριση του πόνου. Μέθοδος: Συνολικά 70 κλινικοί νοσηλευτές και προϊστάμενοι του Θριασίου Νοσοκομείου, μετά τη συναίνεση τους για συμμετοχή στη μελέτη συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, τα οποία διανεμήθηκαν προσωπικά στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου. To εργαλείο συλλογής δεδομένων περιελάμβανε μια ενότητα με δημογραφικά στοιχεία, καθώς και την ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου των Ferrell και McCaffery για τις γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών σχετικά µε τη διαχείριση του πόνου (“Knowledge and Attitudes Survey Regarding Pain”). Η εν λόγω κλίμακα αποτελείται συνολικά από 37 ερωτήσεις. Οι 21 ερωτήσεις είναι ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος», 14 ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, ενώ οι δύο τελευταίες ερωτήσεις αφορούν δύο μελέτες περίπτωσης ασθενών. Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με στατιστικά μέσω του προγράμματος SPSS 19. Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν επαρκείς γνώσεις και στάσεις για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου. Οι συμμετέχοντες που είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια, συνέδρια ή/και προγράμματα επιμόρφωσης με αντικείμενο την αντιμετώπιση πόνου στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, αυτοί με μεγαλύτερη νοσηλευτική εμπειρία, καθώς και αυτοί με μεγαλύτερη ηλικία και όσοι είχαν προσωπική εμπειρία χρόνιου πόνου είχαν περισσότερες γνώσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του πόνου. Συμπεράσματα: Τα παραπάνω αποτελέσματα καθιστούν ως επιτακτική την ανάγκη να βελτιωθούν οι γνώσεις των νοσηλευτών, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά περιπτώσεις ασθενών σε πόνο.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Νοσηλευτές
Keywords: Πόνος,Χρόνιος πόνος,Νοσηλευτής,Γνώσεις και δεξιότητες νοσηλευτών,Αντιμετώπιση πόνου
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28498
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.E. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2017.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28498
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.