Γνώσεις, αντιλήψεις και διάδοση του πλαγιαρισμού στους φοιτητές (Master thesis)

Καρασαλίδης, Θεόδωρος


The present study aims at examining plagiarism in students. In particular, we tested students’ knowledge and perceptions about plagiarism, their views as to the causes that lead to it as well as their tendency to engage in it. The sample consisted of undergraduate and postgraduate students of Departments of Primary School Education (PTDE) and Preschool Education (PTN) of School of Education in University of Ioannina. Postgraduate dissertations were also assessed. A variance of research methods was followed, making use of both a specially designed questionnaire that examines undergraduate students’ views, knowledge and perceptions about causes of plagiarism and interviews from postgraduate students who had completed the Master program. Also, postgraduate dissertations were tested for plagiarism, using the Turnitin software. The findings revealed that students tend to concept plagiarism as a severe course of action and therefore be aware of its dishonest nature. Moreover, many forms of plagiarism were found in a number of dissertations, while students seemed to agree about the main causes of plagiarism. Finally, females, junior and senior students are found to perceive some forms of plagiarism as more severe in relation to men, freshmen and sophomore students. The Department, also, functioned as a differential factor for knowledge and perceptions of students.
Alternative title / Subtitle: η περίπτωση της σχολής επιστημών αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Λογοκλοπή
Keywords: Μορφές πλαγιαρισμού,Φοιτητές
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28115
Item type: masterThesis
Subject classification: Λογοκλοπή
Submission Date: 2017-08-29T09:54:45Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publication date: 2016
Bibliographic citation: Βιβλιογραφία : σ. 212-225
Abstract: Με την παρούσα εργασία διερευνάται το θέμα του πλαγιαρισμού στον φοιτητικό πληθυσμό και πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις και αντιλήψεις των φοιτητών για τον πλαγιαρισμό, οι απόψεις τους για τις αιτίες που οδηγούν σε αυτόν, καθώς και η διάδοσή του. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) και Νηπιαγωγών (ΠΤΝ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς, επίσης, και τις διατριβές των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) του ΠΤΔΕ. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε πολυμεθοδολογική προσέγγιση αξιοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των γνώσεων, αντιλήψεων και απόψεων των προπτυχιακών φοιτητών για τις αιτίες του πλαγιαρισμού, συνεντεύξεις με τους αποφοίτους του ΜΠΣ, ενώ, παράλληλα, έγινε έλεγχος των μεταπτυχιακών διατριβών για τον πλαγιαρισμό με το λογισμικό Turnitin. Διαπιστώθηκε πως οι φοιτητές τείνουν να αντιλαμβάνονται τις ενέργειες του πλαγιαρισμού ως σοβαρές και ως εκ τούτου να γνωρίζουν για τον αντιδεοντολογικό τους χαρακτήρα. Συγχρόνως, εντοπίστηκε πλαγιαρισμός σε ορισμένες εργασίες και μάλιστα με ποικίλες μορφές, ενώ, παράλληλα, οι φοιτητές βρέθηκε να συμφωνούν ως προς τις βασικές αιτίες του. Τέλος, βρέθηκε πως τα κορίτσια και οι φοιτητές/τριες των μεγαλύτερων ετών υπερείχαν στην αποδιδόμενη σοβαρότητα σε κάποιες πρακτικές πλαγιαρισμού σε σχέση με τα αγόρια και τους φοιτητές/τριες των μικρότερων ετών, ενώ εντοπίστηκαν και διατμηματικές διαφορές στις γνώσεις και αντιλήψεις των φοιτητών.
The present study aims at examining plagiarism in students. In particular, we tested students’ knowledge and perceptions about plagiarism, their views as to the causes that lead to it as well as their tendency to engage in it. The sample consisted of undergraduate and postgraduate students of Departments of Primary School Education (PTDE) and Preschool Education (PTN) of School of Education in University of Ioannina. Postgraduate dissertations were also assessed. A variance of research methods was followed, making use of both a specially designed questionnaire that examines undergraduate students’ views, knowledge and perceptions about causes of plagiarism and interviews from postgraduate students who had completed the Master program. Also, postgraduate dissertations were tested for plagiarism, using the Turnitin software. The findings revealed that students tend to concept plagiarism as a severe course of action and therefore be aware of its dishonest nature. Moreover, many forms of plagiarism were found in a number of dissertations, while students seemed to agree about the main causes of plagiarism. Finally, females, junior and senior students are found to perceive some forms of plagiarism as more severe in relation to men, freshmen and sophomore students. The Department, also, functioned as a differential factor for knowledge and perceptions of students.
Advisor name: Εμβαλωτής, Αναστάσιος
Examining committee: Εμβαλωτής, Αναστάσιος
Μπρούζος, Ανδρέας
Benincasa, Luciana
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Publishing institution: uoi
Number of pages: 225 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2016 .pdf2.92 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28115
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.