Αξιολόγηση του πόνου, της σωματικής και της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας παιδιών με νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα σε σύγκριση με υγιή (Master thesis)

Γάγα, Αλίκη


ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο πόνος, η σωματική και η ψυχοκοινωνική λειτουργία παιδιών με Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (ΝΙΑ) σε σύγκριση με υγιή, με τη χρήση της ελληνικής έκδοσης του ερωτηματολογίου υγείας του παιδιού CHQ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη συμμετείχαν 8 παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα (ΝΙΑ) που επισκεφτήκαν την παιδιατρική κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και 185 υγιή παιδιά (από 2 δημοτικά σχολεία των Ιωαννίνων) όλα ηλικίας 6-12 ετών. Χρησιμοποιήθηκε το CHQ-pf50 έντυπο για τον γονέα 50 ερωτήσεων, για να διερευνηθεί ο πόνος, η σωματική και η ψυχοκοινωνική λειτουργία παιδιών με ΝΙΑ σε σύγκριση με υγιή. Επίσης χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ανεξάρτητες μεταβλητές που περιλάμβαναν κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία και κατάσταση υγείας των γονέων και έγινε παλινδρόμηση όλων των διαστάσεων του CHQ με αυτές τις μεταβλητές στα υγιή παιδιά γιατί το δείγμα με τη ΝΙΑ ήταν πολύ μικρό. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα ήταν, σε μεγάλο βαθμό, συμβατά με τα αντίστοιχα παρόμοιων μελετών άλλων χωρών. Τα παιδιά με ΝΙΑ είχαν χειρότερη σωματική υγεία από τα υγιή με αρκετά μεγαλύτερα επίπεδα πόνου, αλλά η ψυχοκοινωνική τους λειτουργία δεν είχε μεγάλη διαφορά. Επίσης φάνηκε ότι η άσχημη γενική υγεία της μητέρας επηρεάζει αρνητικά την αξιολόγηση της υγείας του παιδιού της. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: H ελληνική εκδοχή του ερωτηματολόγιου υγείας του παιδιού CHQ (έντυπο για τον γονέα), είχε καλό επίπεδο αποδοχής και κατανόησης από τους γονείς. Η ΝΙΑ έχει αρνητική επίπτωση στη ποιότητα ζωής των παιδιών κυρίως στη σωματική λειτουργία και λιγότερο στην ψυχοκοινωνική λειτουργία σε σύγκριση με τα υγιή παιδιά. Για την επικύρωση των αποτελεσμάτων απαιτείται επανάληψη παρόμοιας διαδικασίας με σαφώς μεγαλύτερο και περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγμα.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
Keywords: Πόνος,Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα,Juvenile idiopathic arthritis,Child health questionnaire,Pediatric pain,Functional disability,Assessmen,Measurement pain,Quality of life,Health status
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27948
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΓΑΓΑ ΑΛΙΚΗ 2006.pdf3.15 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27948
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.