Ο ρόλος της τραμαδόλης στη μετεγχειρητική αναλγησία σε γυναικολογικές επεμβάσεις (Master thesis)

Δημητροπόυλου, Ευθυμία


Εισαγωγή: Ως πόνος ορίζεται η δυσάρεστη αισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με εγκατεστημένη ή επαπειλούμενη ιστική βλάβη, ή περιγράφεται σε σχέση με μια τέτοια βλάβη, είναι η αυστηρά επιστημονική έκφραση που χρησιμοποιείται από την Διεθνή Ένωση για την Μελέτη του Πόνου (IASP). Ο οξύς μετεγχειρητικός πόνος διαφέρει από τον χρόνιο ή τον καρκινικό πόνο γιατί είναι περισσότερο παροδικός και το συναισθηματικό στοιχείο σχετίζεται περισσότερο με την ανησυχία σχετικά με το αποτέλεσμα της επέμβασης και ίσως και την ανησυχία για το βέλτιστο αναλγητικό αποτέλεσμα. Η τραμαδόλη είναι ένα φάρμακο, μια κατάλληλη επιλογή για τη θεραπεία του πόνου. Ο τρόπος δράσης καθώς και το προφίλ ασφαλείας της την διαφοροποιούν από τα άλλα οπιοειδή. Η τραμαδόλη διαφοροποιείται από τα άλλα οπιοειδή συνδυάζοντας ένα ήπιο οπιοειδή αλλά και ένα μονοαμινεργικό τρόπο δράσης. Μεθοδολογία: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν η τραμαδόλη επιφέρει το επιθυμητό αναλγητικό αποτέλεσμα μετεγχειρητικά, όταν χορηγείται κατά τη διάρκεια γυναικολογικών επεμβάσεων ή και μετεγχειρητικά με τη χρήση της σε αντλία πόνου. Επίσης, η μελέτη των παρενεργειών που έχει η τραμαδόλη και το πόσο καλά ανεκτή είναι από τις ασθενείς. Για τη συστηματική ανασκόπηση έγινε αναζήτηση της υπάρχουσας αρθρογραφίας σε δύο βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο (Pubmed, Google Scholar). Ακόμα, μελετήθηκαν οι αναφορές της σχετικής αρθρογραφίας. Οι έρευνες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και αποτέλεσαν το τελικό δείγμα ήταν 5. Αποτελέσματα: Η τραμαδόλη προκαλεί την ίδια μετεγχειρητική αναλγησία συγκρινόμενη με τα άλλα οπιοειδή. Σε κοιλιακές ολικές υστερεκτομές που δόθηκε κατά τη διάρκεια σύγκλεισης του τραύματος τραμαδόλη 3 mg/kgr ενδοφλεβίως βρέθηκε να έχει το ίδιο αναλγητικό αποτέλεσμα μετεγχειρητικά με αυτό που είχαν 0,2 mg/kgr μορφίνης που χορηγήθηκαν με τον ίδιο τρόπο (Coetzee J.et al,1998). Επίσης, κατά τη σύγκριση της τραμαδόλης με την πεθιδίνη χορηγούμενα σε αντλία πόνου μετά από κοιλιακές υστερεκτομές βρέθηκε ότι και τα δύο φάρμακα είναι ισοδύναμα στην ανακούφιση του πόνου σε όλες τις χρονικές στιγμές (Faisal Shamin et al,2006). Όταν συγκρίθηκε η τραμαδόλη, η μορφίνη και η πεθιδίνη βρέθηκε ότι ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από κοιλιακή υστερεκτομή αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και στις 3 ομάδες. Εντούτοις διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των ασθενών που απαίτησαν συμπληρωματική δόση fentanyl για αναλγησία και η μέση συμπληρωματική δόση ήταν υψηλότερα στην ομάδα της τραμαδόλης. Ενώ δεν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ των ομάδων μορφίνης και πεθιδίνης (Hakki Unlugenc et al,2008). Βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο φάνηκε να παίζει η δόση της τραμαδόλης. Καθώς βρέθηκε ότι τα 50 mg τραμαδόλης που χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως πριν την εισαγωγή της αναισθησίας δεν μείωσαν την ένταση του πόνου μετεγχειρητικά. Αν και μείωσε στατιστικά την απαίτηση παρακεταμόλης τις πρώτες 24 ώρες μετεγχειρητικά δεν φάνηκε να παρέχει ένα σημαντικό κλινικό πλεονέκτημα (Nimmaanrat S et al,2007). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά στην εμφάνιση ναυτίας και εμέτου σε όλες τις χρονικές στιγμές στις ομάδες που χορηγήθηκε τραμαδόλη και πεθιδίνη. Ενώ βρέθηκε ότι στις 12 ώρες η τραμαδόλη προκαλεί σημαντικά λιγότερη καταστολή από την πεθιδίνη (Faisal Shamin et al,2006). Δεν υπήρξε καμία παραλλαγή ή στατιστικά σημαντική διαφορά στις αναπνευστικές ή αιμοδυναμικές μεταβλητές μεταξύ των ομάδων στις οποίες χορηγήθηκε τραμαδόλη, μορφίνη ή πεθιδίνη. Τα ποσοστά καταστολής μειώθηκαν σημαντικά με το χρόνο σε κάθε ομάδα και γενικά δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά στην καταστολή ανάμεσα στις ομάδες σε οποιαδήποτε στιγμή. Συμπεράναμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε καμία σημαντική διαφορά στην επίπτωση των παρενεργειών όπως ναυτία, έμετος, ρίγος, κνησμός μεταξύ των ομάδων (Hakki Unlugenc et al,2008). Συζήτηση: Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η τραμαδόλη είναι ένα φάρμακο απόλυτα αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού άλγους και του μεταναισθητικού ρίγους. Παράλληλα, έχει πολύ λίγες παρενέργειες οι οποίες μπορούν και πολύ εύκολα να αντιμετωπισθούν. Επιπλέον, δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της εξάρτησης. Η μοναδική σύνθεση της τραμαδόλης με την διπλή της δράση, συνοδευόμενη με τις ελάχιστες παρενέργειες θα προωθήσει περαιτέρω έρευνα στον τομέα της διαχείρισης του μετεγχειρητικού πόνου. Είναι εξίσου αποτελεσματική με άλλα παγιωμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη μετεγχειρητική αναλγησία. Μπορεί λοιπόν να χρησιμοποιηθεί όπου δεν είναι διαθέσιμα τα άλλα οπιοειδή ή όπου αντενδεικνύονται. Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι προκαλείται πιο γρήγορη πορεία στην ανάνηψη της ψυχοκινητικής λειτουργίας, η τραμαδόλη θα έχει χρήσιμο ρόλο στην αναισθητική πρακτική, ειδικά για τις ημερήσιες επεμβάσεις οπού η γρήγορη επιστροφή στις κανονικές δραστηριότητες θεωρείται επιβεβλημένη.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αναλγησία, μετεγχειρητική
Keywords: Τραμαδόλη,Πόνος,Φάρμακα
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27941
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 2009.pdf491.23 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27941
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.