Εxperimental study a comparison of analgesic effect in a rat model of acute pain treated with either paracetamol or mophine (Master thesis)

Ρουμελιώτη, Χαρίκλεια


Pain may have somatic and behavior effects. Antinociceptive action may be promoted with analgesics, acting centrally and peripherally. This experimental animal study was conducted to compare the analgesic activity of morphine versus paracetamol in the hot-plate test in animal model with rats. Morphine is an opioid analgesic with central and peripheral action. Paracetamol’s mechanism of action is still unknown. Twenty- four male Winster mice were divided in three groups, the first group (n=8) was the control (2 ml normal saline was injected intraperitoneally), the second group (n=8) was the morphine (10 mg/kg of morphine was injected intraperitoneally) and the third group(n=8) of paracetamol (200mg/kg of paracetamol was injected intraperitoneally). At 30 minutes interval and 60 minutes interval after the administration of the drugs, the animals were put on Hot-plate. Paw-lick test or bounce were used to determine pain threshold. Measurement were made at 30 minutes and at 60 minutes after the administration of the drug. All the animals were sacrificed after the experiment. Morphine antinociceptive action did not have statistical significant difference with that of paracetamol at 60 minutes (P 0.927>0.05) but it had increased pain threshold at 30 minutes (P 0.021<0.05). Morphine had statistical significant antinociceptive action at 30 (P 0.003<0.05) and 60 (P 0.009<0.05) minutes. Paracetamol had statistical significant antinocipeptive difference in 60 (P 0.011<0.05) minutes but not at 30 (P 0.316>0.05) minutes. Median of difference of measurements for paracetamol time 30 min and time 60 min was significant different (P=0.027<0.05). Paracetamol displayed an antinociceptive activity as efficacious as morphine at dose 200 mg/kg, comparable with that of 10mg/kg morphine at 60 minutes.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Πόνος
Αναλγητικά φάρμακα
Keywords: Πόνος,Μορφίνη,Παρακεταμόλη,Πειραματική μελέτη,Pain,Morphine,Paracetamol,experimental study
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27822
Item type: masterThesis
Subject classification: Πόνος
Αναλγητικά φάρμακα
Submission Date: 2017-02-07T08:08:22Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Publication date: 2016
Bibliographic citation: Βιβλιογράφία : σ. 81-92
Abstract: Ο οξύς πόνος είναι μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία. Η αντιμετώπιση του πόνου επιτυγχάνεται με αναλγητικά φάρμακα, που δρούν είτε κεντρικά, είτε περιφερικά. Σκοπός αυτής της εγασίας είναι να συγκρίνει την αναλγητική δράση της μορφίνης, με αυτή της παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνη), αξιολογώντας το paw-lick test, χρησιμοποιώντας τη θερμαινόμενη πλάκα (hot-plate) σε επιμύες. Σε αυτήν τη μελέτη, χωρίσαμε τα ζώα σε τρείς ομάδες. Στα ζώα της ομάδας Α (n=8), χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός 2 ml, ενδοπεριτοναϊκώς (ομάδα control/ελέγχου), στα ζώα της ομάδας Β (n=8) μορφίνη, εδοπεριτοναϊκώς, σε δόση 10mg/kg και στην ομάδα Γ (n=8) παρακεταμόλη, εδοπεριτοναϊκώς, 200mg/kg. Τριαντα λεπτά και εξήντα λεπτά μετά τη χορήγηση των φαρμάκων , τοποθετήθηκαν τα ζώα στη θερμαινόμενη πλάκα (hot-plate) και καταγράψαμε το χρόνο, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά γλείψιμο των οπίσθιων άκρων (paw-lick test), ή αναπήδηση. Ακολούθησε εκτίμηση των στοιχείων του πρωτοκόλλου, που προέκυψαν από την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε. Όλα τα ζώα θανατώθηκαν, μετά το πέρας της πειραματικής μελέτης. Μετά από στατιστική ανάλυση των στοιχείων, είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Η ομάδα της μορφίνης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αντίληψη του πόνου, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, στα 30 (Ρ 0.003<0.05) και στα 60 (Ρ 0.009<0.05) λεπτα. Η ομάδα της παρακεταμόλης, μόνο στα 60 (Ρ 0.011< 0.05) λεπτα, ενώ στα 30 (Ρ 0.316>0.05) λεπτά όχι. Η ομάδα της μορφίνης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα της παρακεταμόλης, μόνο στα 30 (Ρ0.021<0.05) λεπτά, αλλά όχι στα 60 (Ρ 0.927> 0.05) λεπτά. Επιπλέον, στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ των χρόνων μέτρησης (30-60min), προέκυψε μόνο για την παρακεταμόλη (P-value= 0.027<0.05). Δηλαδή, η διάμεσος τιμή της διαφοράς των μετρήσεων, για τις χρονικές στιγμές 30 και 60 min, διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μηδέν. Τα αποτελέσματα της μελέτης, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η παρακεταμόλη, έχει την ίδια αναλγητική ισχύ με την μορφίνη, στον οξύ πόνο, 60 λεπτά μετά τη χορήγησή τους.
Pain may have somatic and behavior effects. Antinociceptive action may be promoted with analgesics, acting centrally and peripherally. This experimental animal study was conducted to compare the analgesic activity of morphine versus paracetamol in the hot-plate test in animal model with rats. Morphine is an opioid analgesic with central and peripheral action. Paracetamol’s mechanism of action is still unknown. Twenty- four male Winster mice were divided in three groups, the first group (n=8) was the control (2 ml normal saline was injected intraperitoneally), the second group (n=8) was the morphine (10 mg/kg of morphine was injected intraperitoneally) and the third group(n=8) of paracetamol (200mg/kg of paracetamol was injected intraperitoneally). At 30 minutes interval and 60 minutes interval after the administration of the drugs, the animals were put on Hot-plate. Paw-lick test or bounce were used to determine pain threshold. Measurement were made at 30 minutes and at 60 minutes after the administration of the drug. All the animals were sacrificed after the experiment. Morphine antinociceptive action did not have statistical significant difference with that of paracetamol at 60 minutes (P 0.927>0.05) but it had increased pain threshold at 30 minutes (P 0.021<0.05). Morphine had statistical significant antinociceptive action at 30 (P 0.003<0.05) and 60 (P 0.009<0.05) minutes. Paracetamol had statistical significant antinocipeptive difference in 60 (P 0.011<0.05) minutes but not at 30 (P 0.316>0.05) minutes. Median of difference of measurements for paracetamol time 30 min and time 60 min was significant different (P=0.027<0.05). Paracetamol displayed an antinociceptive activity as efficacious as morphine at dose 200 mg/kg, comparable with that of 10mg/kg morphine at 60 minutes.
Advisor name: Μαρσέλος, Μάριος
Examining committee: Δαμίγος, Δημήτριος
Ευαγγέλου, Άγγελος
Καλφακάκου, Βασιλική
Publishing department/division: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Publishing institution: uoi
Number of pages: 92 σ.
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2016.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27822
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.