Εxperimental study a comparison of analgesic effect in a rat model of acute pain treated with either paracetamol or mophine (Master thesis)

Ρουμελιώτη, Χαρίκλεια


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΡουμελιώτη, Χαρίκλειαel
dc.date.accessioned2017-02-07T08:07:22Z-
dc.date.available2017-02-07T08:07:22Z-
dc.identifier.urihttp://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27822-
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠόνοςel
dc.subjectΜορφίνηel
dc.subjectΠαρακεταμόληel
dc.subjectΠειραματική μελέτηel
dc.subjectPainen
dc.subjectMorphineen
dc.subjectParacetamolen
dc.subjectexperimental studyen
dc.titleΣυγκριτική μελέτη αξιολόγησης μορφίνης έναντι παρακεταμόλης σε ζωικό πειραματικό μοντέλο πόνου με δοκιμασία θερμαινόμενης πλάκαςel
dc.titleΕxperimental study a comparison of analgesic effect in a rat model of acute pain treated with either paracetamol or mophineen
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΠόνοςel
heal.classificationΑναλγητικά φάρμακαel
heal.dateAvailable2017-02-07T08:08:22Z-
heal.languageel-
heal.accessfree-
heal.recordProviderΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικήςel
heal.publicationDate2016-
heal.bibliographicCitationΒιβλιογράφία : σ. 81-92el
heal.abstractΟ οξύς πόνος είναι μια δυσάρεστη αισθητική και συναισθηματική εμπειρία. Η αντιμετώπιση του πόνου επιτυγχάνεται με αναλγητικά φάρμακα, που δρούν είτε κεντρικά, είτε περιφερικά. Σκοπός αυτής της εγασίας είναι να συγκρίνει την αναλγητική δράση της μορφίνης, με αυτή της παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνη), αξιολογώντας το paw-lick test, χρησιμοποιώντας τη θερμαινόμενη πλάκα (hot-plate) σε επιμύες. Σε αυτήν τη μελέτη, χωρίσαμε τα ζώα σε τρείς ομάδες. Στα ζώα της ομάδας Α (n=8), χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός 2 ml, ενδοπεριτοναϊκώς (ομάδα control/ελέγχου), στα ζώα της ομάδας Β (n=8) μορφίνη, εδοπεριτοναϊκώς, σε δόση 10mg/kg και στην ομάδα Γ (n=8) παρακεταμόλη, εδοπεριτοναϊκώς, 200mg/kg. Τριαντα λεπτά και εξήντα λεπτά μετά τη χορήγηση των φαρμάκων , τοποθετήθηκαν τα ζώα στη θερμαινόμενη πλάκα (hot-plate) και καταγράψαμε το χρόνο, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά γλείψιμο των οπίσθιων άκρων (paw-lick test), ή αναπήδηση. Ακολούθησε εκτίμηση των στοιχείων του πρωτοκόλλου, που προέκυψαν από την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε. Όλα τα ζώα θανατώθηκαν, μετά το πέρας της πειραματικής μελέτης. Μετά από στατιστική ανάλυση των στοιχείων, είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Η ομάδα της μορφίνης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αντίληψη του πόνου, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, στα 30 (Ρ 0.003<0.05) και στα 60 (Ρ 0.009<0.05) λεπτα. Η ομάδα της παρακεταμόλης, μόνο στα 60 (Ρ 0.011< 0.05) λεπτα, ενώ στα 30 (Ρ 0.316>0.05) λεπτά όχι. Η ομάδα της μορφίνης είχε στατιστικά σημαντική διαφορά με την ομάδα της παρακεταμόλης, μόνο στα 30 (Ρ0.021<0.05) λεπτά, αλλά όχι στα 60 (Ρ 0.927> 0.05) λεπτά. Επιπλέον, στατιστικά σημαντική διαφορά, μεταξύ των χρόνων μέτρησης (30-60min), προέκυψε μόνο για την παρακεταμόλη (P-value= 0.027<0.05). Δηλαδή, η διάμεσος τιμή της διαφοράς των μετρήσεων, για τις χρονικές στιγμές 30 και 60 min, διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μηδέν. Τα αποτελέσματα της μελέτης, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η παρακεταμόλη, έχει την ίδια αναλγητική ισχύ με την μορφίνη, στον οξύ πόνο, 60 λεπτά μετά τη χορήγησή τους.el
heal.abstractPain may have somatic and behavior effects. Antinociceptive action may be promoted with analgesics, acting centrally and peripherally. This experimental animal study was conducted to compare the analgesic activity of morphine versus paracetamol in the hot-plate test in animal model with rats. Morphine is an opioid analgesic with central and peripheral action. Paracetamol’s mechanism of action is still unknown. Twenty- four male Winster mice were divided in three groups, the first group (n=8) was the control (2 ml normal saline was injected intraperitoneally), the second group (n=8) was the morphine (10 mg/kg of morphine was injected intraperitoneally) and the third group(n=8) of paracetamol (200mg/kg of paracetamol was injected intraperitoneally). At 30 minutes interval and 60 minutes interval after the administration of the drugs, the animals were put on Hot-plate. Paw-lick test or bounce were used to determine pain threshold. Measurement were made at 30 minutes and at 60 minutes after the administration of the drug. All the animals were sacrificed after the experiment. Morphine antinociceptive action did not have statistical significant difference with that of paracetamol at 60 minutes (P 0.927>0.05) but it had increased pain threshold at 30 minutes (P 0.021<0.05). Morphine had statistical significant antinociceptive action at 30 (P 0.003<0.05) and 60 (P 0.009<0.05) minutes. Paracetamol had statistical significant antinocipeptive difference in 60 (P 0.011<0.05) minutes but not at 30 (P 0.316>0.05) minutes. Median of difference of measurements for paracetamol time 30 min and time 60 min was significant different (P=0.027<0.05). Paracetamol displayed an antinociceptive activity as efficacious as morphine at dose 200 mg/kg, comparable with that of 10mg/kg morphine at 60 minutes.en
heal.advisorNameΜαρσέλος, Μάριοςel
heal.committeeMemberNameΔαμίγος, Δημήτριοςel
heal.committeeMemberNameΕυαγγέλου, Άγγελοςel
heal.committeeMemberNameΚαλφακάκου, Βασιλικήel
heal.academicPublisherΠανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικήςel
heal.academicPublisherIDuoi-
heal.numberOfPages92 σ.-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ.Ε. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2016.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/27822
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.