Χρονικό του πανεπιστημιακού έτους 2004-2005 (Journal article)

Παπαγεωργίου, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25438
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Item type: journalArticle
General Description / Additional Comments: 327 - 332 σ.
Submission Date: 2015-12-02T11:04:45Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Publication date: 2005
Bibliographic citation: -
Publisher: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Journal name: Δωδώνη Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων; Τομ. 34 (2005)
Journal type: peer-reviewed
Appears in Collections:Τόμος 34 (2005)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11. Χρονικό του πανεπιστημιακού έτους 2004-2005.pdf183.22 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/25438
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.