Εκπαιδευτική νευροεπιστήμη μια βιβλιογραφική επισκόπηση (Master thesis)

Γιωτάκος, Παναγιώτης


Η παρούσα εργασία αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια συνοπτική επισκόπηση σε ένα σχετικά πρόσφατο τομέα έρευνας την εκπαιδευτική νευροεπιστήμη. Η εκπαιδευτική νευροεπιστήμη, σε μια πρώτη προσέγγιση, περιλαμβάνει ποικίλες συνθέσεις θεωριών, μεθόδων και τεχνικών της νευροεπιστήμης, όπως αυτές εφαρμόζονται και ενημερώνεται από την εκπαιδευτική έρευνα και πρακτική. Στην συγκεκριμένη βιβλιογραφική εργασία αναζητήθηκαν συνεισφορές που αφορούσαν την εκπαιδευτική νευρολογία με κοινά σημεία για 1) τα κίνητρα, τους στόχους και τις προοπτικές, 2) θεωρίες, μεθόδους και συνεργασίες, και 3) τις προκλήσεις, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, τόσο δυνητικές όσο και πραγματικές, που προκύπτουν από την νευροεπιστημονική έρευνα. Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι το ευρύ φάσμα των εμπλεκομένωνεπιστημονικών πεδίων που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την έγκυρη και αξιόπιστη με πρακτική εφαρμογή εκπαιδευτική νευροεπιστήμη. Δίνεται σημαντική έμφαση στην ανάγκη να ορισθούν, να θεμελιωθούν και να χαρακτηρίσουν τα κίνητρα, η ηθική, οι μεθοδολογίες καθώς και οι πρακτικές επιπτώσεις για την εκπαιδευτική φιλοσοφία, την εκπαιδευτική έρευνα και την παιδαγωγική, αλλά και των προβλημάτων που ανακύπτουν για την καθιέρωση της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης λόγω της διεπιστημονικής φύσης της και της επακόλουθης ανάγκης της να συνδυάζει μια ποικιλία πηγών-πόρων μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Σχολή Επιστημών Αγωγής / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Νευροεπιστήμες
Γνωστική ψυχολογία
Keywords: -
URI: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1132
Link: Μ.Ε. ΓΙΩ 2014
Appears in Collections:Διατριβές Μεταπτυχιακής Έρευνας (Masters)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Μ. Ε. ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1132
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.