Κυτταρογενετική και μοριακή κυτταρογενετική μελέτη των νεοπλασιών του προστάτη (Doctoral thesis)

Βελαέτη, Σταματία Β.

Ο πιο συχνά εμφανιζόμενος καρκίνος στους άνδρες είναι ο καρκίνος του προστάτη ακολουθούμενος από τον καρκίνο του πνεύμονα και αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά συχνότητας αιτία θανάτου από καρκίνο στους άνδρες.Ένα από τα ερωτήματα που αφορά όλες τις καλοήθεις νόσους του προστάτη είναι το κατά πόσο η παρουσία τους αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη. Η καλοήθης υπερπλασία (Benign Prostatic Hyperplasia, BPH) και το καρκίνωμα του προστάτη (Prostate Cancer, CaP) είναι συνήθεις ουρολογικές νόσοι στους ηλικιωμένους και υπάρχουν αρκετά στοιχεία που ενισχύουν την άποψη πώς ώς ένα βαθμό υπάρχει αιτιακή συσχέτιση μεταξύ της καλοήθους υπερπλασίας και του καρκίνου του προστάτη.Όλες οι σχετικές μελέτες σε υλικό βιοψιών δείχνουν πώς η καλοήθης υπερπλασία και το καρκίνωμα του προστάτη συνυπάρχουν αρκετά συχνά. Οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν, επίσης, μία συσχέτιση ανάμεσα στα καρκινώματα και τις καλοήθεις υπερπλασίες του προστάτη, με τη μεγαλύτερη από αυτές να δείχνει πως υπάρχει μόνο μία μικρή αύξηση του κινδύνου εμφάνισης καρκινωμάτων σε ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.Ωστόσο παρά τις ομοιότητες και τα κοινά τους στοιχεία, υπάρχουν αρκετά ισχυρά στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι η καλοήθης υπερπλασία και το καρκίνωμα του προστάτη δεν σχετίζονται αιτιακά και ότι η παρουσία της υπερπλασίας του προστάτη δεν αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου στον αδένα. Επίσης, οι υπάρχουσες γενετικές πληροφορίες που αφορούν τις καλοήθεις παθήσεις του προστάτη είναι πενιχρές παρά την αναφερόμενη σχέση τους με τα καρκινώματα.Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της παρουσίας και της συχνότητας ενός αριθμού χιμαιρικών γονιδίων σε καρκινώματα προστάτη, της παρουσίας ή μη των αντίστοιχων χιμαιρικών γονιδίων σε καλοήθεις υπερπλασίες, καθώς και της δυνατότητας χρήσης των χιμαιρικών γονιδίων ως διαγνωστικών δεικτών στον καρκίνο του προστάτη. Μελετήθηκαν συνολικά 116 δείγματα καλοηθών υπερπλασιών, 66 δείγματα καρκινωμάτων του προστάτη και 66 δείγματα ούρων με μοριακή ανάλυση, καθώς και σε 38 δείγματα καλοηθών υπερπλασιών και 12 δείγματα καρκινωμάτων του προστάτη έγινε περαιτέρω ανίχνευση του χιμαιρικού γονιδίου TMPRSS2-ERG με την τεχνική της φθορίζουσας in-situ υβριδοποίησης (FISH). Η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η συχνότητα της παρουσίας του χιμαιρικού γονιδίου TMPRSS2-ERG σε καρκινώματα είναι στα επίπεδα του 50% ενώ για τα υπόλοιπα χιμαιρικά γονίδια τα ποσοστά φαίνεται να είναι πολύ μικρά. Τα ποσοστά αυτά είναι ανεξάρτητα με την μέθοδο ταυτοποίησης και βρίσκονται σε συμφωνία με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας. Δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ του βαθμού ιστολογικής κακοήθειας (grade) της μεθόδου Gleason και της παρουσίας ή μη του χιμαιρικού γονιδίου TMPRSS2-ERG. Σημαντικό εύρημα ήταν πρώτον η ανίχνευση του χιμαιρικού γονιδίου σε καλοήθεις υπερπλασίες και η διαφορά που εμφανίζουν στην έκφραση γονιδίων οι συγκεκριμένες υπερπλασίες, η οποία δείχνει ότι πιθανά η ετερογένεια να υφίσταται και μεταξύ των υπερπλασιών και δεύτερον ένα μέρος των υπερπλασιών να εμφανίζουν ορισμένες γενετικές αλλοιώσεις που είναι κοινές με αυτές που παρατηρούνται σε μια ομάδα καρκινωμάτων του προστάτη. Η ανίχνευση του χιμαιρικού γονιδίου με FISH στις καλοήθεις υπερπλασίες και κυρίως η επιβεβαίωση της παρουσίας του είναι ένα εύρημα που δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευτεί και ως εκ τούτου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ένα σπουδαίο εύρημα ήταν η δυνατότητα ανίχνευσης του χιμαιρικού γονιδίου TMPRSS2-ERG σε ιζήματα κυττάρων στα ούρα και η θετική συσχέτιση του με την παρουσία κακοηθείας στις βιοψίες, όπου συμπεραίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μη επεμβατικός διαγνωστικός δείκτης.
Institution and School/Department of submitter: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Μορφολογικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής
Subject classification: Προστάτης
Καρκίνος
Keywords: Καρκίνος προστάτη,Καλοήθης υπερπλασία προστάτη,Χιμαιρικά γονίδια,Διαγνωστικοί δείκτες,Μοριακή ανάλυση,Μέθοδος FISH
URI: https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1081
http://dx.doi.org/10.26268/heal.uoi.1298
Link: http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/29041#page/1/mode/2up
Appears in Collections:Διδακτορικές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/1081
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.