Ελληνικά   English  

To Ιδρυματικό Αποθετήριο “ΟΛΥΜΠΙΑΣ – Olympias” που υλοποίησε η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της Ψηφιακής Σύγκλισης περιλαμβάνει την επιστημονική παραγωγή του Ακαδημαϊκού Προσωπικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέροντας υπηρεσίες:

  • συλλογής, τεκμηρίωσης, αποθήκευσης & μακροχρόνιας συντήρησης του ψηφιακού υλικού,
  • υποδοχής, οργανωμένης διαχείρισης και διάχυσης της επιστημονικής εκροής του Πανεπιστημίου σε ψηφιακή μορφή

Η υλοποίηση του αποθετηρίου ακολουθεί τα πρότυπα ανοικτής πρόσβασης όπως έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο, και εξασφαλίζει ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας για την ευέλικτη και οργανωμένη διάθεση ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού.

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ηπειρομνήμων" 5783

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "Ηπειρομνήμων"

Recent Submissions
RSS Feed RSS Feed RSS Feed

Discover

Η Πράξη υλοποιείται μέσω του άξονα προτεραιότητας "02-ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.